Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 26 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 49η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2019, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

                                                     

  1. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη γιαπρομήθεια ειδών εστίασης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
  2. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη γιατέλη ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου έτους 2019
  3. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη γιατέλη ταξινόμησης, έκδοσης πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου έτους 2019
  4. Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Ανάδειξης Οριστικών Μειοδοτών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σακουλών, big bag υπόγειων κάδων καθαριότητας και λοιπών ειδών καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος», ενδεικτικού προϋπολογισμού 105.999,93 €  με Φ.Π.Α. 24%,  Αρ. Μελέτης 126/2019 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78956.
  5. Εγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων ΕΞΟΔΩΝ Γ΄ τριμήνου 2019
  6. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη γιαμετακίνηση υπαλλήλου της Κοινωνικής υπηρεσίας
  7. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη για συμμετοχή υπαλλήλων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο
  8. Λήψη απόφασης περί έγκρισηςτης αίτησης των...εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014.
  9. απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019.
  10. Λήψη απόφασης περίεξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2019 με τίτλο:«Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου», για την αποζημίωση της Ελένης Αποστολίδου του Κωνσταντίνου, λόγω φθοράς του  οχήματός της.

Share this post