Έργο LIFE-IP AdaptInGR: Ανάρτηση αποτελεσμάτων

Στους Αγίους Αναργύρους και στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση (τακτική), η Οικονομική Επιτροπή  μετά την με αριθμ. Πρωτ. 432/10-1-2020 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 παρ 6 του Ν.3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο  Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της 1ης συνεδρίασης της Ο.Ε., έτους 2020   (τακτική)   και εισηγήθηκε τη συζήτηση του με αριθ. 3  θέματος της ημερήσιας διάταξης,  που αφορά :

΄Εγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP AdatlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)»

Ο κ. Πρόεδρος, ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP AdatlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)» (με αρ.πρωτ.316/9-1-2020).

                                     Αποφάσισε Ομόφωνα

   Εγκρίνει το Πρακτικό Αξιολόγησης και τον Πίνακα βαθμολόγησης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου:  «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP AdatlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)», όπως αυτός παρατίθεται στο από 9-1-2020 Πρακτικό.

Τυχόν  ενστάσεις  κατά του Πίνακα Βαθμολόγησης ο οποίος είναι και προσωρινός  πίνακας  κατάταξης υποβάλλονται απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στο σύστημα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (www.agankam.gov.gr).

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του συνημμένου Πρακτικού καθίσταται οριστικός και ο Δήμος Α.Α.Κ. προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον μοναδικό υποψήφιο για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα (Expert) ως εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου Δήμου ΑΑΚ στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP AdatlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)».

 

             

Share this post