Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 6η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 18η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω, θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

1.  Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για την Διαχείριση  Ενταλμάτων Προπληρωμής  που αφορά δαπάνες της Τεχνικής Υπηρεσίας και ορισμός υπολόγου διαχειριστή έτους 2020

2. Έγκριση του Πρακτικού ελέγχου των επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», προϋπολογισμού 4.032.258,07€, πλέον Φ.Π.Α. 24%

3. Λήψη απόφασης, περί εξώδικου συμβιβασμού-καθορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Σταύρου Φελεσάκη κ.λ.π. στο Ο.Τ. ΚΧ793 της Δημ.Κοιν.Καματερού

4. Λήψη απόφασης, περί εξώδικου συμβιβασμού-καθορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης, ιδιοκτησίας Αικατερίνης Παππού στο Ο.Τ. ΚΧ846 της Δημ.Κοιν.Καματερού

5.  Έγκριση του Πρακτικού ελέγχου των επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων” (Α.Μ. 75/2018), προϋπολογισμού μελέτης 241.935,48 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%

6. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά τέλη κυκλοφορίας και παράβολα  για ανανέωση αδειών κυκλοφορίας δικύκλων του Δήμου έτους 2020

7.  Διαγραφή εγγραφής  βεβαιωτικού καταλόγου 99/06-09-2019

8. ΄Ασκηση εφέσεων

9. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020

 

Share this post