Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 19-2-2020 ημέρα Tετάρτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

                                                          

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 19-2-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3100/14-2-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                         

                                                                                                                      

 

 1.  Ίδρυση Δημοτικού Ελεύθερου  Ανοικτού Πανεπιστημίου (Δ.Ε.Α.Π.) Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής – εισηγητής κ. Δήμαρχος

 

 1. Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΣΔΑ_24 (ΑΔΑ:ΩΜΑΚΟΡΕΓ-ΝΦΞ), έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση και εξουσιοδότηση Δημάρχου εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
 2. Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΣΔΑ_23 (ΑΔΑ:Ω9Β6ΟΡΕΓ-ΠΛ7), έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση και εξουσιοδότηση Δημάρχου  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
 3. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος: “Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019”  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 4. Υποβολή πρότασης σε πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής   – εισηγητής Αντιδήμαρχος Καθ/τας και Πρασίνου
 5.  ΄Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου, για τη διαχείριση ενταλμάτων Προπληρωμής, που αφορά δαπάνες της Τεχνικής Υπηρεσίας και ορισμός υπόλογου διαχειριστή έτους 2020 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών 
 6.  Έγκριση πρακτικού της 30-1-2020, για μείωση ή απαλλαγή τελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 444/2019 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

 

 1.  Έγκριση πρακτικού της 13-2-2020, για μείωση ή απαλλαγή τελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 444/2019 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

 

 1. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

 

 1. Ενεργοποίηση της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την “Προμήθεια ανταλλακτικών & εργασίες για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων – μηχανημάτων έργου Δήμου (2018-2019)” (Α.Μ. 101/2018) – Ομάδα 5 (αριθμός σύμβασης 7231/2019) , Ομάδα 1,7 (αριθμός σύμβασης  7445/2019)& Ομάδα 6 (αριθμός σύμβασης 6784/2019) -εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

 

 1. Πρόγραμμα ενίσχυσης Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

 1.  Τροποποίηση της αριθμ. 13.106/24-06-2019 – παράταση σύμβασης για την υπηρεσία “Ηλεκτρονικής Διαχείρισης & Λειτουργίας Υποσυστημάτων Αναλυτικής Λογιστικής & Διαχείρισης Αποθηκών” με την εταιρεία ΝΟΗΣΙΣ Α.Ε.  (Α.Μ. 95/2019) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία: Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης: “Καρναβάλι 2020 στην πόλη μας” - εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. Πολιτισμού-Αθλητισμού
 2. Λήψη απόφασης, περί εξώδικου συμβιβασμού-καθορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση, λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης, ιδιοκτησίας Αικατερίνης Παππού, στο Ο.Τ. ΚΧ846 της Δ.Κ.Κ. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 3.  Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων” (Α.Μ. 73/2018) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση ανακοίνωσης ΣΜΕ 01/2020 για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με καλλιτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και ορισμός επιτροπής επιλογής προσωπικού -εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
 2. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για το  έτους 2020 -εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
 3. Σύσταση προσωποπαγούς θέσης ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, για την

ένταξη προσωπικού λόγω τελεσιδικίας -εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών

Υπηρεσιών

 1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020 – εισηγητής        

Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών

 1. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020 – εισηγητής

Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

 

 1. 1η Τροποποίηση κατανομής για το οικονομικό έτος 2020,                                       

ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δ ήμων (πρώην ΣΑΤΑ) εισηγητής

Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

 

 1. Ψήφισμα τη παράταξης: “Πόλη του Αύριο” σχετικά με την εγκατάσταση συστήματος ζωντανής μετάδοσης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

     23. Αίτημα κατοίκων της περιοχής Ανάκασας στη Δ.Κ.Α.Α., για συζήτηση και

           λήψη απόφασης, σχετικά με τη μονοδρόμηση της οδού Αγίας Παρασκευής

 

  

       

           Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

 

 

Share this post