Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 13η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 17-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές

     αντικαταβολές για το Δημοτικό Κοιμητήριο, έτους 2020.

 2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης υπό

       μορφή αντιτίμου για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου,    

       έτους 2020

3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών

     έτους 2020

4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

     χρόνου για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2019 (με

    κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους).

 

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" στο άρθρο 10, αναγράφει τα εξης :


Άρθρο 10

Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

1.Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα