Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 14η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 24-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

1. Αποδοχή ή μη Πρότασης χορήγησης παροχής υπηρεσιών στο Δήμο μας

2. Εξειδίκευση πίστωσης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άπορου Δημότη

3.  Εξειδίκευση πίστωσης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άπορου Δημότη

4.  Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού, για την τμηματική καταβολή για την εκκαθάριση της δαπάνης της με αρ. 1531/2018 αποφ.του Μονομ.Πρωτ.Αθηνών

 

5. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη για έλεγχο κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου έτους 2020

6. Εξέταση αιτήματος προσωρινού αναδόχου για το έργο: "Ανακατασκευή πλατείας Ακροπόλεως" (Α.Μ. 43/2017)

7.   Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Μαρίας Ψωρρά ή Ψαρρή του Κωνσταντίνου εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" στο άρθρο 10, αναγράφει τα εξης :


Άρθρο 10

Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

1.Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 

 

Μοιράσου την σελίδα