Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η  15η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής, στις 30-3-2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1. Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, μέχρι 4 μήνες

2. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ λόγω έκτακτων αναγκών από την πανδημία του Κορωνοϊού

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020

4. Εξέταση αιτήματος αναδόχου εταιρείας για το έργο:

"Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στη Δ.Κ. Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού " (Α.Μ. 111/2017)

 

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" στο άρθρο 10, αναγράφει τα εξής :


Άρθρο 10

Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

1.Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 

Share this post