Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Απριλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η  16η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής, στις 7-4-2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020

2.  Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα για ανανέωση αδειών κυκλοφορίας δικύκλων του Δήμου έτους 2020

3. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά δαπάνη μετακίνησης υπαλλήλου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου

4. Διαγραφή εγγραφής βεβαιωτικού καταλόγου 20/5-3-2019 (από οφειλή μετατροπής γης σε χρήμα)

5.  Αποδοχή δωρεάς (μάσκες προστασίας)

 

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" στο άρθρο 10, αναγράφει τα εξής :


Άρθρο 10

Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

1.Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα