Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς   (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), η  20η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής, σήμερα στις 28-4-2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1. Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΣΔΑ_21 (ΑΔΑ:ΨΣΝΗΟΡΕΓ-ΞΟΖ), έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση και εξουσιοδότηση Δημάρχου

«Πιλοτικές Δράσεις Προώθησης, Στήριξης και Παρακολούθησης της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντες κλπ) στη Δυτική Αθήνα» (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ")»

 

2. Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΣΔΑ_26 (ΑΔΑ:ΨΜΝΕΟΡΕΓ-ΩΡΠ), έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση και εξουσιοδότηση Δημάρχου

«Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")»

 

3. Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΣΔΑ_19 (ΑΔΑ:ΨΩΤ1ΟΡΕΓ-ΦΙΝ), έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση και εξουσιοδότηση Δημάρχου

 «Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ")»

Το επείγον των θεμάτων,  συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Μοιράσου την σελίδα