Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 23η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 Μαίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

1) Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Κωνσταντίνου Ορφανού του Γεωργίου εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014

2) Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2020 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου», για την αποζημίωση της Ελένης Αποστολίδου του Κωνσταντίνου, λόγω φθοράς του  οχήματός της.

 

3) Λήψη απόφασης περί λύσης της μισθωτικής σύμβασης για την στέγαση των υπηρεσιών του Τμήματος Πολιτισμού της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

 

4)   Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2020 με τίτλο:«Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου», για την αποζημίωση της Παναγιώτας Γρυλλή του Σπυρίδωνα, λόγω φθοράς του  οχήματός της

 

5)  Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΣΔΑ_24 (ΑΔΑ:ΩΜΑΚΟΡΕΓ-ΝΦΞ), έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση και εξουσιοδότηση Δημάρχου (“Μηχανισμός Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα”)

 

6) Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΣΔΑ_23 (ΑΔΑ:Ω9Β6ΟΡΕΓ-ΠΛ7), έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση και εξουσιοδότηση Δημάρχου (“ Δημιουργία Θεματικών Μικρο-θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα στους «τομείς» της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας και της Ανάπτυξης των Πόλεων ως Ευφυών και Βιώσιμων Οικοσυστημάτων Διαβίωσης, Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας και Αναψυχής”)

 

7)  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά  την αγορά εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης και γραφικής ύλης για τα μέλη της Ομάδας Έργου LIFE IP AdaptInGR

 

Μοιράσου την σελίδα