Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 27η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 9 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00’, στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

                                                     

 

1.  Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’αρ. Α328/2020

            απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

        2.   Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνη που αφορά επισκευή

             καμινιού του τμήματος Πολιτισμού

      3.   Αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020

 

Μοιράσου την σελίδα