Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής- Έκτακτη

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 31η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00’, δια περιφοράς, για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                                                

 

 

  1. ΄Εγκριση αξιολόγησης συμβάσεων διαπραγμάτευσης και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων, για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού”
  2. ΄Εγκριση αίτησης Κατριμουτσάκη ή Κατριμουστάκη Βασιλικής του Ιωάννη, εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημ.Κοιν.Καματερού, σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν.4315/2014
  3. ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης, για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού  υλικού” (Α.Μ. 56/2020)
  4. Λήψη απόφασης, για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους, για το μήνα Ιούλιο του έτους 2020

 

 

Μοιράσου την σελίδα