Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 34η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                                                         

 

1.- Λήψη απόφασης περί εξωδίκου συμβιβασμού για την τμηματική καταβολή  για την εκκαθάριση της δαπάνης της υπ' αριθ.2804/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

 

2.- Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Μαρίας Τσιρώνη στο Ο.Τ346 της Δ.Κ.Καματερού.

 

3.- Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Μαρίας Καρακίτσου κ.λ.π. στο Ο.Τ1205 και ΚΦ779 της Δ.Κ.Καματερού.

 

4.- Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Σαράντη Γκάτση κ.λ.π. στο Ο.Τ.37 της Δ.Κ.Καματερού.

 

5.- Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αριθμ. 4706/2019 απόφασης  του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

 

6.Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αριθμ. 1657/2020 απόφασης  του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.-

7.Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αριθμ. 4736/2020 απόφασης  του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.-

 

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας, με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο: “Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων” (ΑΜ 21/2020)

 

9.  Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη για  επισκευή του καμινιού του τμήματος κεραμικής

 

10. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Α.Μ. 04/2020), προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

 

11.  Ανανέωση συμβάσεων & πρόσληψη 2 νέων στελεχών για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Μοιράσου την σελίδα