Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010  σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς   (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), η 36η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής, στις 4 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:                                                         

 

΄Εγκριση αξιολόγησης συμβάσεων διαπραγμάτευσης και αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της Προμήθειας, με τίτλο: “Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών των Υπηρεσιών του Δ.Α.Α.Κ.”.
 

Share this post