Προς τους επιτυχόντες ωφελούμενους της δημόσιας πρόσκλησης 4/2020 του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 37195/29.06.2020 δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ (4/2020), ενημερώνουμε τους επιτυχόντες υποψηφίους ότι μετά την παραλαβή του συστατικού σημειώματος που τους τοποθετεί στο Δήμο μας για απασχόληση, θα πρέπει μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του, να αποστείλουν με ηλεκτρονική σάρωση σε ένα από τα παρακάτω mail:

        τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους
  2. Α.Φ.Μ. (με εκκαθαριστικό ή άλλο σχετικό έγγραφο)
  3. Α.Μ.Κ.Α. (με σχετικό έγγραφο ή από το βιβλιάριο ασθενείας)
  4. αριθμό μητρώου Ε.Φ.Κ.Α. (με σχετικό έγγραφο ή από το βιβλιάριο ασθενείας)
  5. αριθμό τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον ΙΒΑΝ όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.
  6. τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση απασχόλησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στα Παραρτήματα ΙΙ & ΙΙΙ της δημόσιας πρόσκλησης.

       καθώς επίσης και τη συνημμένη στο παρόν αίτηση & υπεύθυνη δήλωση, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες.

         Αίτηση

        Υπεύθυνη δήλωση

       Τηλέφωνα για πληροφορίες:

  • Μουμτζή Βασιλική: 2132023673
  • Θεοδωροπούλου Λουκία: 2132023674

Share this post