Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,   σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς,  (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ),  η  38η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής, την 27η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.  Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020

2.  ΄Εκδοση ΧΕΠ, για δαπάνη που αφορά ασφάλιστρα μεταφορικού μέσου, για το όχημα

     ΚΗΗ 8567

3. Λήψη Απόφασης περί έγκρισης Σύναψης και Ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης για την

     Εργασία / Γενική Υπηρεσία με τίτλο : «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης

     πρασίνου στην Πλατεία “Ελιά του Πεισιστράτου” και στο Πολιτιστικό Κέντρο “Σπ.

     Αποστόλου” Δ.Κ.Α.Α.» (Α.Μ. 100/2020)

4.  Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την

     εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον

    των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα  Σεπτέμβριο του έτους 2020

5.  Απαλλαγή υπολόγου, από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη για

     συμμετοχή στο σεμινάριο << Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για Δήμους>>

6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την

     ανάθεση της προμήθειας, με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με

     τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών & Κοινωνικής Υπηρεσίας

     μέσω ΕΣΠΑ-ΕΤΠΑ" (ΑΜ 14/2020)

 

         Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που αποσκοπούν στην

         εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

 

Μοιράσου την σελίδα