Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου (ΣΟΧ 3/2020)

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου (ΣΟΧ 3/2020)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24.09.2020 έως και 05.10.2020

 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας & δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και 31.07.2021, για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών του Σταθμών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά σε μία από τις   παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 

  • mavridis@agankam.gov.gr
  • moumtzi@agankam.gov.gr
  • theodoropoulou@agankam.gov.gr

 

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Όλγας Αθανασοπούλου.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24.09.2020 έως και 05.10.2020.

 

Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερόμενων στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο θα πρέπει να διαβάσουν με προσοχή, καθώς περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Share this post