ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31/12/2012- ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ (ΦΕΚ Β 1274/2011) ΑΦΜ: 998396940
 
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Ποσά προηγουμ. Χρήσης 2011
 
Ποσά κλειομ.
Ποσά προηγ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
χρήσεως 2012
χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
      
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
  
1. Έξοδα ίδρυσης και α' εγκατ/σης
1975,60
 
1975,60
3795,30
 
3795,30
1. Κεφάλαιο – ΔΗΜΟΣ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
423.357,00
423.357,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
      
V. Αποτελέσματα εις νέο
  
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
      
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον
571.676,43
654.623,90
6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
36922,69
4594,95
32327,74
36922,69
4594,95
32327,74
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
-148.319,43
-231.266,90
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ.
Απαιτήσεις
      
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  
7. Λοιπές μακροπρ. Απαιτήσεις
      
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
  
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ)
36.922,69
4594,95
32.327,74
36.922,69
4.594,95
32.327,74
8. Λοιπές Μακρ/σμες υποχρ/σεις
39.504,07
39504,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. .Πελάτες
9.079,84
9.079,84
1.Προμηθευτές
158.451,73
183.110,00
      
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη
105.677,32
107.438,71
11. Χρεώστες διάφοροι
  
41.634,05
  
68.928,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
14.888,42
52.955,64
Ελλ. Δημόσιο – παρακρ. φόρος
         
IV.Διαθέσιμα
      
11.Πιστωτές Διάφοροι
84.006,26
133.466,49
1.Ταμείο
  
4.810,33
  
6.624,58
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+ΙΙ)
402.527,80
516.474,91
3.Καταθέσεις Όψεως
  
131.015,31
  
122.772,05
   
Σύνολο Κυκλοφορουντος Ενεργητικού
186.539,53
 
207.404,97
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έσοδα Εισπρακτέα
33.365,50
52.000,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ι. Έξοδα επομένων χρήσεων
10.320,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
  
254.208,37
  
295.528,01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
254.208,37
295.528,01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
4.400,00
23.000,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
4.400,00
23.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Ποσά κλειομ
χρήσεως 2012
.
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών
479.535,01
413,985,42
ΚΑΘΑΡA ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
92.407,87
14.924,88
Μείον: Κόστος πωλήσεων και Παρεχόμενων υπηρεσιών
328.146,62
380.929,79
ΖΗΜΙΑΙ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
654.623,90
665.795,28
  
151388,39
33055,63
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
9460,40
3.753,50
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 
ΖΗΜΙΑΙ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
571.676,43
654.623,90
ΠΛΕΟΝ
'Αλλα έσοδα εκμ/σης
   
Σύνολο
  
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
50.170,94
23.362,10
Πλέον: Πιστωτικοι Τόκοι
   
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα
89,12
353,51
 
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σης
101.128,33
9.340,02
ΣΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΣΟΦΙΑ ΚΕΡΚΕΟΓΛΟΥ
ΙΙ. ΠΛΕΟN: Έκτακτα Αποτ/τα
  
Α.Δ.Τ. Χ 593123
Ι. Έκτακτα Έσοδα
  
ΑΡ ΑΔ 18434 Α ΤΑΞΗ
2. Eσοδα προηγουμένων χρήσεων
377,44
9.427,50
Μείον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα
6.663,66
3842,64
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
2.434,24
 
ΜΕΙΟΝ:
  
Σύνολο αποσβέσεων παγίων
  
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
92.407,87
14.924,88

Share this post