Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,    σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 44η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:               

                                      

1.  Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα  Οκτώβριο του έτους 2020.

 

2.  Έγκριση 5ου πρακτικού περί ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή πλατείας Ακροπόλεως» (Α.Μ. 43/2017), προϋπολογισμού μελέτης 233.870,97 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

 

3. Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από μηνιαίες καταστάσεις επιστρεφομένων τελών της ΔΕΗ.

 

4.  Λήψη απόφασης για παραίτηση από το δικόγραφο της ανακοπής του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μοιράσου την σελίδα