Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,  σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 46η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:        

1. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2020

2.  ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την “Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού” (Α.Μ. 127/2020)     

3. Λήψη απόφασης περί σύναψης εξώδικου συμβιβασμού, για την εκκαθάριση της δαπάνης της εταιρείας με την επωνυμία “Β.& Ν.ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ Ο.Ε.”

 

Share this post