Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

     Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,   σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 48η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:      

 

1.  Αποδοχή δωρεάς εικαστικής συλλογής

2.  Αποδοχή δωρεάς μουσικών οργάνων

3.  Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά δαπάνη

     για μετακίνηση υπαλλήλου της Κοινωνικής Υπηρεσίας

4. ΄Εγκριση αξιολόγησης συμβάσεων διαπραγμάτευσης και αποσφράγισης οικονομικών

     προσφορών της “Προμήθειας για παροχή μέσων προστασίας-παροχή γάλακτος σε

     έκτακτο προσωπικό καθαριότητας με σύμβαση τεσσάρων μηνών, στις κοινωνικές δομές

     του Δήμου, λόγω Covid 19, Α.Μ. 118/2020”

5.  ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στη Δ.Κ.Κ. του

      Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” (Α.Μ. 111/2017)

6.   ΄Εγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή και

       συντήρηση πεζοδρομίων-πεζοδρόμων” Α.Μ. 82/2019

7.   ΄Εγκριση χρονικής παράτασης του έργου: “Επεκτάσεις τμημάτων αγωγών ομβρίων-

       - κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής” Α.Μ. 162/18

8.  ΄Εγκριση χρονικής παράτασης του έργου: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και

       συνδέσεις ακινήτων” Α.Μ. 57/19

9.    Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά νέα παροχή

       ισχύος στη Δ.Κ. Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

10.  Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και

       όρων διαπραγμάτευσης, και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για

       την Υπηρεσία: «Διενέργεια διαγνωστικών τεστ Covid-19  στο προσωπικό και για 

       ανάγκες του Δήμου»

11. Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και

      όρων διαπραγμάτευσης, και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για

      την Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΣΤ

      ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (rapid test)”

 

Share this post