Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,    σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 51η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:      

 

1. ΄Εγκριση αξιολόγησης συμβάσεων διαπραγμάτευσης και αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών, για την υπηρεσία με τίτλο: “Διενέργεια διαγνωστικών τεστ Covid-19 στο προσωπικό και για ανάγκες του Δήμου – Α.Μ. 132/2020

2. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά δαπάνη για μετακίνηση υπαλλήλου της Κοινωνικής Υπηρεσίας

3. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά δαπάνη για νέα παροχή ισχύος στη Δ.Κ. Καματερού στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

4. Παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους, για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2020

5. ΄Εγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για το έργο: “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων”

(Α.Μ. 129/20)

6. ΄Εγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για το έργο: “Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων-Αθλητικών Εγκαταστάσεων” (Α.Μ.130/20)

7. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού” (Α.Μ. 115/2020) προϋπολογισμού 167.056,45 € (πλέον Φ.Π.Α.)

8. Λήψη απόφασης περί σύναψης εξώδικου συμβιβασμού, για εκκαθάριση δαπάνης της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΤΖΕΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Share this post