Κοιμητήριο

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 16ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2019 και εισηγήθηκε τη συζήτηση του με αριθ. 12 θέματος της ημερήσιας διάταξης,  που αφορά: Τροποποίηση  της με αρ. 235/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων  του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρ. 55526/15470/7-6-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.           

                                                                           

            Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναγράφει τα εξής:

  

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα.

Τις διατάξεις του Ν 4555/2018

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Το με αρ. 103/Α/2018 έγγραφοτου Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης περί γνωστοποίησης έκθεσης επιθεώρησης –ελέγχου για τα δημοτικά κοιμητήρια

Την με αρ. 235/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού

Την μεαρ. 55526/15470/7-6-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

 

Το  Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να τροποποιήσει την με αρ. 235/2019  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού,

σύμφωνα με την με  αρ. 55526/15470/7-6-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως εξής:

 

Καταργούνται τα κάτωθι άρθρα:

 

Άρθρο 1 παρ. Β

 

Β)Η διαχείριση των Κοιμητηρίων  του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής, έχει ανατεθεί (και ασκείται νομίμως από αυτήν), στην Δημοτική Επιχείρηση «ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΕ», η οποία και θα συνεχίσει να ασκεί, επ΄ ονόματι και για λογαριασμό του  Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής, την διαχείριση αυτή, μέχρις ανακλήσεως της σχετικής αποφάσεως.

 

Και

 

 

-  Άρθρο 16: Περιποίηση τάφων

1. Επιτρέπεται στους συγγενείς των νεκρών να περιποιούνται τους τάφους των προσφιλών τους και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά την κρίση τους.

2. Το δικαίωμα της αφής των κανδηλιών ελαίου και της περιποίησης του τάφου, είχε  παραχωρηθεί στην ΓΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. , σύμφωνα με τις με αρ. 232/1996 και 156/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων, εταιρεία που προήλθε από συγχώνευση των αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων με την επωνυμία: α) Δημοτική Επιχείρηση Διαχείρησης Νεκροταφείου Δήμου Αγίων Αναργύρων και β) Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας , Διαφήμισης και Εκμετάλλευσης Δημοτικών Χώρων.

3. Δεν νομιμοποιείται άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ανάβει καντήλια και να περιποιείται τάφους έναντι αμοιβής.

Κατά τα άλλα  ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στην με αρ. 235/2019 Α.Δ.Σ

Ως εξής:

 

                    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

                                    ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του κανονισμού

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής.

 

Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο

Η λειτουργία γενικά των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται από τους παρακάτω νόμους και διατάξεις :

α. του Α.Ν. 445/1968, «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»,

β. του Α.Ν. 582/1968, «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»,

γ. της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων»,

δ. των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα,

ε. των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα,

στ. του ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων»,

ζ. του ν. 3463/2006 (Δημοτικός - Κοινοτικός Κώδικας), του ν. 3852/2010 (Σχέδιο «Καλλικράτης) και Κλεισθένης, όπου τυγχάνουν εφαρμογής,

η. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,

θ. του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και

ι. από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων.

 

Πεδίο εφαρμογής: Τα Κοιμητήρια είναι πράγματα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 970 ΑΚ., µπορεί να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωµα (ειδικό δικαίωµα επί ορισµένου χώρου ταφής). Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ταφής εκ µέρους του ∆ήµου, (δια του εκάστοτε διαχειριστού του Κοιμητηρίου),αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως ∆ηµοτικού πράγµατος, οι δε σχετικές πράξεις του ∆ήµου αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται δικαίωµα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, δεν κληρονοµείται και δεν επιδέχεται οιαδήποτε µεταβίβαση ή πώληση προς τρίτους δια πράξεων εν ζωή ή λόγω θανάτου. Τα µνηµεία είναι αφιερωµένα στην µνήµη των θανόντων και έχουν την έννοια θρησκευτικού σκοπού, χαρακτηρίζονται σαν πράγµατα εκτός συναλλαγής και δεν επιτρέπεται η εκποίηση, υποθήκευση ή κατάσχεσή τους και η µεταβολή του προορισµού τους. Σε αυτά, το δικαίωµα που ασκείται έχει χαρακτήρα θρησκευτικό και όχι περιουσιακό. Το Κοιµητήρια είναι προορισµένα για τον ενταφιασµό κάθε νεκρού, ασχέτως θρησκεύµατος ή εθνικότητας. Ο ∆ήµος υποχρεούται όπως παραχωρεί στα Κοιµητήρια χώρο για τον ενταφιασµό θανόντων ∆ηµοτών ή µη καθώς και κάθε άλλου θανόντος ανθρώπου, ανεξάρτητα εάν οι θανόντες είναι ηµεδαποί ή αλλοδαποί. Για τον ενταφιασµό των µη ορθοδόξων ή αλλοθρήσκων η ετερόδοξων υποχρεούται η Υπηρεσία κατόπιν προέγκρισης του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας και σύµφωνης γνώµης της αρμοδίας Ιεράς Μητροπόλεως να καθορίσει ιδιαίτερο χώρο στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια (άρθρο 6 ΑΝ 582/68).

 

 

Άρθρο 3: Περιγραφή

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής έχει στην Περιφέρεια του τα εξής Κοιμητήρια:

- Της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων

- Της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

Τα παραπάνω Κοιμητήρια απεικονίζονται λεπτομερώς στα επισυναπτόμενα τοπογραφικά διαγράμματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού, περικλείονται από μανδρότοιχους και αποτελούνται :

Της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων:

1) από τους χώρους ταφής οι οποίοι χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Πολυτελείας, Α΄, Β΄, Γ΄ και Οικογενειακοί τάφοι,

2) από των χώρο ταφής βρεφών (ΠΑΙΔΙΚΑ)

3) από τον χώρο ταφής αδιαλύτων

4) από τον ιερό ναό, που ΔΕΝ είναι Ενοριακός,

5) από το οστεοφυλάκιο,

6) από τις μαρμάρινες θυρίδες φυλάξεως οστών,

7) από τα χωνευτήρια,

8) από τα γραφεία των Υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου,

9) από το κυλικείο,

10) από το πλυντήριο οστών,

11) από το ψυγείο και τους νεκροθαλάμους,

12) από τις αποθήκες,

13) από τον χώρο των αποχωρητηρίων,

14) από το φυλάκιο της εισόδου

15) από τα αποδυτήρια των εργατών

16) από το ανθοπωλείο που βρίσκεται αριστερά της κυρίας εισόδου του Κοιμητηρίου

Της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού:

1) από τους χώρους ταφής και

2) από την αποθήκη.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

Άρθρο 4: Γενικοί Κανόνες- Λειτουργία.

1. Τάφοι.

Οι τάφοι, διακρίνονται σε :

Α) Τιμής ένεκεν τάφους, οι οποίοι με ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να διατίθενται δωρεάν πρόσκαιρα ή επ΄ αόριστον για την ταφή αποκλειστικά προσώπων και μόνον αυτών χωρίς δικαίωμα διαδοχής, με εθνική, κοινωνική ή και πολιτική δράση, τα οποία προσέφεραν στο Εθνος την Πατρίδα και το Δήμο εξαιρετικές υπηρεσίες. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επίσης, στην περίπτωση χρήσεως επ΄ αόριστον τάφου τιμής ένεκεν, μπορεί να αναγνωρισθεί το δικαίωμα ταφής στους ανιόντες και κατιόντες ή του/της συζύγου του τιμημένου προσώπου, με καταβολή ολόκληρης της αξίας του τάφου που προβλέπεται στο αρ. 13 του παρόντος.

Β) Οικογενειακούς Τάφους (διαρκούς χρήσεως) που με την σειρά τους χωρίζονται σε Πολυτελείας, Α’ Κατηγορίας, Β’ Κατηγορίας και Γ’ Κατηγορίας και για τους οποίους γίνεται αναλυτική αναφορά στο άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού.

Γ) Τριετούς (3) ταφής, (με πρόβλεψη παράτασης ανά τρίμηνο, εφ΄όσον υπάρχει δυνατότητα).

Οι διαστάσεις των ανωτέρω υπό στ. Πολυτελείας, Α’, Β & Γ’ τάφων, αποτυπούνται λεπτομερώς στα επισυναπτόμενα τοπογραφικά διαγράμματα, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού.

2. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή με άλλο παρεμφερές ανθεκτικό υλικό.

3. Απαγορεύεται η ταφή έξω από τους χώρους των Κοιμητηρίων καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους.

4. Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια και σε χώρους που παραχωρούνται γι’ αυτόν τον σκοπό.

5. Οι εντός των Κοιμητηρίων χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται για την ταφή των νεκρών καθορίζονται, από την υφιστάμενη ρυμοτομία, της οποίας η πιστή εφαρμογή στα Κοιμητήρια είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση.

6. Προβλέπεται  η δημιουργία ξεχωριστής ζώνης ταφής για αλλόθρησκους ή αλλόδοξους.

7. Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα, όπως θα καταγράφετε στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα και μέχρι την δημιουργία του, ο ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο του Κοιμητηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δεν ανοίγεται.

8. Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η άδεια ταφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή συνημμένα με την πιστοποίηση σύνταξης ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

9. Τα Κοιμητήρια λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Σε ώρες που δεν λειτουργούν τα Κοιμητήρια, απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε.

 

Άρθρο 5: Ευταξία – Καθαριότητα.

Η εικόνα των κοιμητηρίων μαρτυρεί το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της πόλης. Για την καλή εικόνα και λειτουργία του κοιμητηρίου απαγορεύεται :

α) Η είσοδος σε οποιοδήποτε όχημα που δεν έχει σχετική άδεια από τον Δήμο.

β) Η τοποθέτηση οποιασδήποτε διαφημιστικής πινακίδας, πένθιμων αντικειμένων , καθώς και η πώληση πραγμάτων.

γ) Η επεξεργασία των μαρμάρων για τους τάφους στο χώρο του κοιμητηρίου, παρά μόνο οι εργασίες των ιδιωτών τεχνιτών μετά από σχετική άδεια του Δήμου για την τοποθέτηση και συναρμολόγηση υλικών, τα οποία θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας του κοιμητηρίου.

δ) Το φύτεμα λουλουδιών ή δέντρων περιφερειακά των μνημάτων.

ε) Η εγκατάλειψη πάσης φύσεως υλικών και απορριμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό των τάφων, άναμμα καντηλιών κλπ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Ενταφιασμός Νεκρών

Άρθρο 6: Ταφή

1. Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός νεκρού αν προηγουμένως δεν προσκομισθεί στον προϊστάμενο του Κοιμητηρίου η άδεια ταφής, με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου συγγενή και υποχρεωτικά το A.Φ.Μ. αυτού. Ο ενταφιασμός νεκρού γίνεται αφού προηγουμένως τηρηθούν οι ισχύοντες κάθε φορά υγειονομικές κλπ. διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας περί ταφής νεκρών. Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός, αν δεν προκύπτει από την άδεια ταφής ότι έχουν παρέλθει 12 ώρες από την τελευταία πνοή.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο νεκρός βρίσκεται σε φέρετρο εξωτερικού και εφόσον το εσωτερικό του έχει μεταλλική επένδυση, υποχρεούται η οικογένεια του ή το γραφείο τελετών που έχει αναλάβει την κηδεία να το αντικαταστήσει με άλλο.

3. Κατά τον ενταφιασμό των νεκρών η Υπηρεσία Κοιμητηρίων θα χορηγεί μαζί με τις άλλες αποδείξεις πληρωμής και υπεύθυνη δήλωση στο γραφείο τελετών ή στον ενδιαφερόμενο , με τις υποχρεώσεις του συγγενή στο οποίο πέραν των άλλων θα γίνεται γνωστό ότι ο Δήμος θα προβαίνει υποχρεωτικά και υπηρεσιακά στην εκταφή του νεκρού μετά την πάροδο τριετίας από της ταφής, εφόσον δεν παρουσιάζεται κανείς να ζητήσει την εκταφή ή την τυχόν παράταση εντός 15 ημερών, η μετά από προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση - υπενθύμιση εκ μέρους της Υπηρεσίας  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10.2 του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας υποχρεούνται οι συγγενείς να δηλώνουν εγγράφως την τυχόν νέα διεύθυνση, άλλως η υπηρεσία των Κοιμητηρίων και ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρουν και σε περίπτωση μη εμφάνισης ουδενός συγγενούς ενδιαφερομένου δια την εκταφή, η υπηρεσία θα προβαίνει εις αυτήν και τα οστά θα τοποθετούνται στο χωνευτήρι.

4. Επιτρέπεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο Κοιμητήριο του διαμερίσματος που ανήκει ο δημότης, να ενταφιάζεται σε άλλο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας.

5. Η ταφή των νεκρών σε τάφους 3/ετίας προηγούνται: οι δημότες, οι κάτοικοι του Δήμου και τελευταίοι οι ετεροδημότες, όταν δεν παρεμποδίζεται η ταφή των παραπάνω.

 

Άρθρο 7: Παράταση ταφής

1. Οι συγγενείς των νεκρών δικαιούνται πριν την λήξη της υποχρεωτικής τριετούς ταφής να επικοινωνήσουν με το γραφείο Κοιμητηρίων για να δηλώσουν τη βούλησή τους σχετικά με το νεκρό τους.

2. Η παράταση της ταφής, είναι δυνητική και τελεί υπό την ρητή προϋπόθεση της υπάρξεως της δυνατότητας ικανοποιήσεως του σχετικού αιτήματος (κεφ.Β άρθρο γ). Χορηγείται μετά από αίτημα των συγγενών, το οποίο κατατίθεται το αργότερο δύο μήνες πριν τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής. Τα τέλη παράτασης καταβάλλονται βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που ισχύει κατά το χρόνο οφειλής του διπλοτύπου.

 

Άρθρο 8: Δωρεάν παραχώρηση τάφων.

1. Κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Κεφ. Β’ αρ. 4.1.Α’ του παρόντος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν ή μη παραχώρηση τάφων υπέρ προσώπων, οι οποίοι με την εθνική, πολιτική και κοινωνική δράση τους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο Έθνος ή στην Πατρίδα ή στον Δήμο.

2. Ο χαρακτήρας των τάφων είναι κοινός και το δικαίωμα επί αυτών εξαντλείται με την ανακομιδή του νεκρού.

3. Βρέφη, νήπια και παιδιά έως 3 ετών ενταφιάζονται δωρεάν για τρία έτη.

 Μετά τη λήξη της τριετίας από την ταφή, οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την εκταφή του νηπίου ή για την χορήγηση παράτασης της ταφής, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από 15 ημέρες η Υπηρεσία μπορεί να ενεργήσει αυτεπάγγελτα την εκταφή.

 

Άρθρο 9: Εκταφές

1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, η οποία ορίζεται τριετής, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

2. Σε περίπτωση που ο νεκρός απεβίωσε από λοιμώδες νόσημα που δεν υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την εκπνοή της πενταετίας. Εάν ο θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση δεκαετίας.

3. Η εκταφή γίνεται μετά από σχετική αίτηση του πλησιέστερου συγγενή ή αυτού που φρόντισε για τον ενταφιασμό και έχει καταχωρηθεί «ως ενδιαφερόμενος» στην καρτέλα του νεκρού, ή του/της συζύγου ή των τέκνων του/της  θανόντος/θανούσης.

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, μπορεί να φροντίσει οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της εκταφής.

5. Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των συγγενών ή όσων φρόντισαν για την σχετική διαδικασία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3.  Όσοι δεν επιθυμούν να παρίστανται το δηλώνουν εγγράφως στην Υπηρεσία του Κοιμητηρίου και δεν απαλλάσσονται από το δικαίωμα εκταφής.

6. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δικαιολογημένη επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού και για χρονικό διάστημα εντός ενός μήνα.

7. Η μεταφορά των οστών διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.Δ.210/1975.

 

Άρθρο 10: Αυτεπάγγελτες Εκταφές

1. Εάν εντός 15 ημερών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής, ή της ταφής τιμής ένεκεν, οι συγγενείς του νεκρού δεν προσέλθουν να δηλώσουν εκταφή, δύναται η υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι.

2. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή συστημένων επιστολών, ή η τηλεφωνική επικοινωνία, ή η αποστολή fax- emails, ή η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του νεκροταφείου ή η τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου, αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης.

 

Άρθρο 11: Οστεοφύλαξη, Οστεοφυλάκια, Μαρμάρινες θυρίδες.

Οστεοφυλάκια και μαρμάρινες θυρίδες υπάρχουν στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων  και θα κατασκευασθούν και άλλα, ανάλογα με τις ανάγκες του.

1. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει κανείς μια θέση στο χώρο του οστεοφυλακίου ή των μαρμαρίνων θυρίδων για τη φύλαξη των οστών νεκρού, υποβάλλει αίτηση γραπτή ή προφορική.  Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος ζητά την  παραχώρηση μιας θέσης στον χώρο του οστεοφυλακίου ή των μαρμάρινων θυρίδων και καταβάλλει το ετήσιο δικαίωμα φύλαξης των οστών, όπως αναφέρεται στην με αρ. 339/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού μας Κοιμητηρίου.  Τα αναφερόμενα χρηματικά ποσά καταβάλλονται στο Ταμείο του Κοιμητηρίου.

2. Η εκάστοτε καταβολή δικαιώματος φύλαξης των οστών είναι ετήσια αρχομένης την ημέρα κατάκτησης της σχετικής συμβάσεως με την διοίκηση του Κοιμητηρίου ληγούσης μετά από παρέλευση ενός έτους.

3. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι γίνεται α) μετά από υπεύθυνη δήλωση των συγγενών, β) εφ’ όσον δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο στον παρόντα κανονισμό, δικαίωμα φύλαξης μετά την πάροδο του χρονικού περιθωρίου του ενός έτους  για την εξόφληση της υποχρέωσής του και αφού έχουν ειδοποιηθεί κατά τον τρόπο που περιγράφεται στον όρο 10.2 του παρόντος.

4. Στο χωνευτήρι του κοιμητηρίου, μπορούν να τοποθετηθούν οστά τα οποία φυλάσσονταν σε άλλα κοιμητήρια κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας και εφόσον σε εκείνα δεν υπάρχει χώρος χωνευτηρίου.

5. Η παραλαβή των οστών από τα Κοιμητήρια και η μεταφορά τους σε άλλο χώρο (Κοιμητήριο-Μονή), ενεργείται μόνο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων συγγενών και κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας από την Διεύθυνση Υγιεινής.

6. Απαγορεύεται ρητά η μετακίνηση των κιβωτίων από τα ράφια με πρωτοβουλία των επισκεπτών και η τοποθέτησης παντός αντικειμένου στην οστεοθήκη, όπως ανθοδοχείων, γλαστρών, καντηλιών, εικόνων, αγαλματιδίων κλπ. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση φωτογραφίας του θανόντος ή μικρός σε διάσταση σταυρός.

7. Η οστεοθήκη ή η μαρμάρινη θυρίδα, δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο εκείνου εις τον οποίον γίνεται η παραχώρηση χρήσης και δεν μεταβιβάζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπον προς τρίτους δια πράξεως εν ζωή ή αιτία θανάτου.

 

 

Αρθρο 12: Οικογενειακοί Τάφοι.

Δύναται να παραχωρούνται χώροι στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια για σύσταση οικογενειακών τάφων, µε την καταβολή δικαιώµατος όπως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισµό. Η σύσταση ενός εκάστου των οικογενειακών ταφών ενεργείται εις το όνοµα του αιτούντος ή για όποιον αιτείται της παραχώρησης. Απαγορεύεται η παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα του ιδίου τάφου ταυτόχρονα. Η παραχώρηση θεωρείται συντελεσµένη όταν καταβληθεί στο Ταµείο της Διοίκησης των Κοιμητηρίων το δικαίωµα χρήσης όπως προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό. Για την σύσταση οικογενειακού τάφου ισχύει το άρθρο 2 του παρόντος Κανονισµού. Με την σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα ταφής µόνο σε αυτόν που παραχωρήθηκε, στον σύζυγο ή στην σύζυγο αυτού, στους σε ευθεία γραµµή ανιόντες και κατιόντες αυτού, στα νόµιµα, θετά, νοµιµοποιηθέντα και αναγνωρισθέντα τέκνα µετά των συζύγων και κατιόντων αυτών, του πατρός ή µητρός του συζύγου ή της συζύγου του στον οποίο δίνεται η παραχώρηση, καθώς και για τους µη έχοντες δική τους οικογένεια αδελφούς αυτού, µε την έγγραφη συγκατάθεση αυτού και αν έχει αποβιώσει αυτός ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες αυτού. Ο αρχικός δικαιούχος µπορεί να δηλώσει εγγράφως (υπ. δήλωση ν. 1599/86) στον υπεύθυνο του νεκροταφείου ενδεχόµενη άρνηση του για ενταφιασµό κάποιου από τα παραπάνω πρόσωπα. Ο βαθµός συγγένειας µε τον αρχικό δικαιούχο αυτού αποδεικνύεται µε έγγραφο δηµόσιας η δηµοτικής αρχής. Η χρήση οικογενειακού τάφου για όσους απεβίωσαν και δεν έχουν διαδοχή (ανιόντες ή κατιόντες) µετά την παρέλευση οκταετίας (8) από την ταφή του τελευταίου νεκρού τους, περιέρχονται στο ∆ήµο ο οποίος τους διαθέτει ελεύθερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού (αφού γίνει ανακοµιδή των οστών) και αυτά ταφούν στον κοινό τάφο. Η βεβαίωση της 8ετίας γίνεται από τον υπεύθυνο του Κοιμητηρίου, σύµφωνα µε τα επίσηµα τηρούµενα στοιχεία της υπηρεσίας. Τάφοι που αποκτήθηκαν νόµιµα αλλά οι δικαιούχοι αυτών δεν τους χρησιµοποίησαν τουλάχιστον για είκοσι (20) έτη, περιέρχονται στο ∆ήµο. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους δικαιούχους οι οποίοι είναι κάτοικοι εξωτερικού. Η πάροδος των είκοσι (20) ετών, βεβαιώνεται από τα βιβλία που τηρούνται από τον υπεύθυνο υπάλληλο και τα επίσηµα στοιχεία των υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και µε κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο. Προ της υλοποιήσεως των ανωτέρω, η υπηρεσία του Κοιμητηρίου οφείλει να ενημερώσει κατά τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 10.2 του παρόντος Κανονισμού, τους δικαιούχους των τάφων ή τους οικείους τους ή τυχόν αντικλήτους τους. Εάν υπάρχουν κατασκευές (µάρµαρα κ.λ.π.) στους παραπάνω τάφους αυτές περιέρχονται ως περιουσιακά στοιχεία στο ∆ήµο.

Μετά την ψήφιση του παρόντος Κανονισμού,  θα γίνει λεπτομερής καταγραφή των υπαρχόντων οικογενειακών τάφων σε κάθε κοιμητήριο με ευθύνη των αρμόδιων της διοίκησης των Κοιμητηρίων, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται από τη χρήση τους, περιέρχονται στο Δήμο, ο οποίος τους διαθέτει ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Τα υπάρχοντα οστά ανακομίζονται με την φροντίδα των δικαιούχων και σύμφωνα με τις διατάξεις του κειμένου Κανονισμού.

 

Άρθρο 13: Τέλη και Δικαιώματα.

Όλα τα τέλη, δικαιώματα, αμοιβές κ.λπ. που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό και την ισχύουσα Νομοθεσία το ύψος, ο τρόπος καταβολής αυτών ως και παν σχετικό με αυτά θέμα, καθορίζονται εκάστοτε και ετησίως με σχετική προς  τούτο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Από του έτους 2016 έως σήμερα με την υπ’ αρ. 339/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού Αττικής, ισχύουν τα αναφερόμενα αναλυτικά ποσά  τα οποία μπορεί να αυξομειωθούν με νεώτερη απόφασή του.

Για τα αναφερόμενα  τέλη ισχύουν τα εξής:

• Τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου τριετούς (3) ταφής, προκαταβάλλονται στο Ταμείο του διαχειριστή του Κοιμητηρίου, με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα κατά τη δήλωση θανάτου.

• Τα τέλη τυχόν παράτασης ταφής προκαταβάλλονται στο παραπάνω Ταμείο με οίκοθεν είσπραξη, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία περί βεβαιώσεως εσόδων, με ευθύνη των υποχρέων.

Τα τέλη διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου, καταβάλλονται στο σύνολό τους, άμα τη συστάσει του τάφου, δια της εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.

· Το ποσόν για την περίπτωση της χρήσεως επ΄ αόριστον τάφου τιμής ένεκεν, από τους ανιόντες και κατιόντες ή του/της συζύγου του τιμημένου προσώπου, καταβάλλεται τοις μετρητοίς στο ταμείο του Κοιμητηρίου εκδιδομένου του σχετικού παραστατικού.

• Εάν εντός 15/θημέρου  από τη λήξη της τριετούς ταφής ή του τριμήνου τυχόν παράτασης δεν προσέλθουν οι υποψήφιοι, ενώ έχουν ειδοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10.2 του παρόντος, να πληρώσουν τα τέλη ταφής ή παράτασης και η υπηρεσία έχει εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίησή τους, γίνεται εκταφή από τον διαχειριστή του Κοιμητηρίου, χωρίς καμία διατύπωση και εναποτίθενται τα οστά στο χωνευτήρι.

• Αν κάποιος δημότης δεν επιθυμεί παράταση ταφής του θανόντος, με αίτησή του προς το Δήμο, δύναται να ζητήσει την εκταφή του, εντός 15/θημέρου.

Τα τέλη εκταφής προκαταβάλλονται στο ταμείο του Κοιμητηρίου με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα.

Από τα τέλη της αρχικής τριετούς παραχώρησης τάφων, της εκταφής και της φύλαξης οστών απαλλάσσονται:

• Οι οπλίτες του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας και των Σωμάτων Ασφαλείας, εφόσον αποβιώσουν σε εντεταλμένη υπηρεσία.

• Άποροι δημότες - μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής, ενταφιάζονται δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας και με εντολή του Αντιδημάρχου που εποπτεύει τις οικονομικές υπηρεσίες. Σε ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η άμεση προσαγωγή της έγγραφης εντολής του αντιδημάρχου των οικονομικών, η ταφή μπορεί να γίνει με ευθύνη της διοίκησης των κοιμητηρίων μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 14: Περιορισμοί.

1. Η είσοδος εις το Κοιμητήριο απαγορεύεται απολύτως πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου και όσες ώρες περαιτέρω ορίσει η διοίκηση των Κοιμητηρίων, με σχετική προς τούτο πράξη της. Η θύρα του Κοιμητηρίου κλείνει ένα τέταρτο πριν από την καθοριζόμενη εκάστοτε ώρα και όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό πρέπει να εξέλθουν αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση ή δικαιολογία, αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν προς τούτο. Η εφαρμογή της παραπάνω διατάξεως θα εκτελείται με ευθύνη των φυλάκων, των υπαλλήλων και του Προϊσταμένου των Κοιμητηρίων.

2. Απαγορεύεται απολύτως η είσοδος στο Κοιμητήριο αυτοκινήτων κ.λ.π., μεταφορικών μέσων και εν γένει παντός είδους οχημάτων. Η μεταφορά των αναγκαίων για την εκτέλεση έργων διαμορφώσεως και διαρρυθμίσεως των τάφων υλικών θα διενεργείται μόνο τις πρωινές ώρες και μόνο κατά την ώρα εκείνη που θα ορίσει η διοίκηση του Κοιμητηρίου με σχετική προς τούτο πράξη της.

3. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

4. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους εκείνους που έχουν μαζί τους σκυλιά ή άλλα ζώα καθώς και σε πρόσωπα που διατελούν σε κατάσταση μέθης και είναι ντυμένα κατά τρόπο άσεμνο ως και παιδιά κάτω των 10 ετών εάν δεν συνοδεύονται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

5. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο ή στις εισόδους των Κοιμητηρίων.

6. Απαγορεύεται κάθε ανευλαβής πράξη ή εκδήλωση. Όποιος δεν συμμορφώνεται προς τα ανωτέρω καλείται να εγκαταλείψει αμέσως το Κοιμητήριο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας του θα καλείται από την υπηρεσία του Κοιμητηρίου το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

7. Απαγορεύεται απολύτως η παρενόχληση των επισκεπτών του Κοιμητηρίου ως και κάθε διαπραγμάτευση μέσα στο Κοιμητήριο αυτών με εργολάβους, κηπουρούς, εργάτες και γενικά με όλους τους εργαζόμενους σε αυτό.

8. Απαγορεύεται η έκθεση προς πώληση πένθιμων αντικειμένων εντός του Κοιμητηρίου. Επίσης απαγορεύεται απολύτως η πάσης φύσεως πώληση οποιουδήποτε αντικειμένου μέσα στο Κοιμητήριο.

Κατά τις Κυριακές και λοιπές εκ του νόμου εξαιρετέες ημέρες απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία τρίτων εντός του Κοιμητηρίου.

 

Άρθρο 15: Κατασκευή – Διαμόρφωση Τάφων – Υποχρεώσεις Κατασκευαστών.

Οι εργασίες των μαρμαρογλυπτών εκτελούνται καθημερινά από τις 8.00 π.μ. –15:00 μ.μ. εκτός Κυριακής και αργιών.

1. Η εκτέλεση εργασιών κατασκευής μνημείων στο χώρο των Κοιμητηρίων θα γίνεται από τους εργολάβους - τεχνίτες μαρμάρων, μετά την έκδοση από την Διοίκηση του Κοιμητηρίου σχετικής άδειας δραστηριότητας. Για την έκδοση της άδειας αυτής απαιτείται η καταβολή τέλους στο ταμείο του Κοιμητηρίου, που ανέρχεται στο ποσόν των 150,00 €  πλέον Φ.Π.Α.

2. Η χορήγηση άδειας εισόδου δίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου από τον Υπεύθυνο των Κοιμητηρίων. Με την αίτησή του συνυποβάλλεται πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή η έναρξη επιτηδεύματος της οικείας εφορίας, ότι είναι μαρμαρογλύπτης.

3. Γίνεται σαφές ότι το ποσόν δικαιώματος εισόδου των κατασκευαστών, καταβάλλεται κάθε φορά και για κάθε ένα ξεχωριστά μνημείο που αναλαμβάνει να κατασκευάσει, αποτελεί δε αποκλειστικά και μόνο δική του υποχρέωση προς το Κοιμητήριο και δεν αποτελεί μέρος της δαπάνης που υποχρεούται να καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος συγγενής του νεκρού αυτού προς αυτόν.

Απαγορεύεται αυστηρώς εις τον κατασκευαστή να μεταβάλλει ή διαφοροποιήσει τις διαστάσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό ως προς το μέγεθος και το ύψος του μνημείου.

4. Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστών υλικών από ιδιώτες μαρμαρογλύπτες εντός του χώρου των κοιμητηρίων. Η εργασία τους περιορίζεται στη συναρμολόγηση των κατεργασμένων υλικών.

5. Κάθε εργασία γενικά μέσα στα Κοιμητήρια θα αποπερατώνεται το συντομότερο δυνατό και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών.

6. Οι εργολάβοι – τεχνίτες μαρμάρων υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, και τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας των Κοιμητηρίων. Κάθε κατασκευή που έχει τοποθετηθεί σε τάφο και δεν πληροί τις καθορισμένες προδιαγραφές θα αφαιρείται με ευθύνη αυτού που το τοποθέτησε, άλλως θα αφαιρείται από την Υπηρεσία του Κοιμητηρίου και το κόστος θα καταλογίζεται στον συγγενή του νεκρού. Σε βάρος του παραβάτη κατασκευαστή (μαρμαρά) θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο που θα ορίζει κάθε φορά, η Διοίκηση του Κοιμητηρίου και, απαγόρευση δραστηριοποίησής του για χρονικό διάστημα μέχρι και ενός (1) έτους.

7. Ουδείς εργολάβος ή τεχνίτης μαρμάρων εισέρχεται στο χώρο του Κοιμητηρίου αν δεν προσκομίσει στον αρμόδιο υπάλληλο  του Κοιμητηρίου την άδεια εισόδου, που χορηγείται από την Υπηρεσία του Κοιμητηρίου. Σε περίπτωση εργασίας χωρίς άδεια δραστηριότητας, επιβάλλεται στον κατασκευαστή πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος τέλους κατασκευής και θα απαγορεύεται η δραστηριοποίησή του στο Κοιμητήριο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

8. Μετά το πέρας των εργασιών η Διοίκηση του Κοιμητηρίου οφείλει να απομακρύνει από τον χώρο του Κοιμητηρίου όλα τα υλικά οικοδομών που περίσσεψαν.

9. Όλες οι ιδιωτικές εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία των προϊσταμένων των τμημάτων της Διεύθυνσης. Εις τους ανωτέρω (κατασκευαστές) που δεν συμμορφώνονται, με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού επιβάλλεται ποινή προσωρινής ανακλήσεως του δικαιώματος της αδείας εισόδου στα Κοιμητήρια μέχρι ενός έτους και χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) €. Στους συγγενείς τάφων τριετούς ταφής θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διατήρησης τριακοσίων (300,00) € μηνιαίως. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των Δημοτικών εσόδων, όπως ορίζει ο Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ο Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Κλεισθένης, όπου τυγχάνουν εφαρμογής.

 

Άρθρο 16 Τηρούμενα στοιχεία

Για την επιμελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα τηρούνται ηλεκτρονικά ή όχι στοιχεία,  από την υπηρεσία της Διοίκησης των Κοιμητηρίων τα παρακάτω βιβλία :

1. Σχεδιάγραμμα του Κοιμητηρίου,

2. Βιβλίο ενταφιασμών ή αδειών ταφής

3. Βιβλίο οικογενειακών τάφων,

4. Βιβλίο οστεοφυλακίου και μαρμαρίνων θυρίδων φύλαξης οστών, με ευρετήριο,

5. Βιβλίο ανακομιδής οστών,

6. Βιβλίο αδειών κατασκευής τάφων,

7. Βιβλίο τιμαλφών κ.λ.π. κινητών αξιών ή πραγμάτων και υλικών,

8. Βιβλίο καταχώρησης εκδιδομένων γραμματίων εισπράξεων.

 

Άρθρο 17 Τάφοι- Μνημεία – επιγραφές – αντικείμενα.

1. Η κατασκευή τάφων είναι υποχρεωτική. Τα επί των τάφων μνημεία είναι πράγματα εκτός συναλλαγής. Μνημείο νοείται κάθε στοιχείο διακόσμησης, κινητό ή ακίνητο, αδιάφορα από την ύλη της κατασκευής του ή της επεξεργασίας του, το οποίο τοποθετείται επί του τάφου.

2. Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά σε περίπτωση που τοποθετηθεί απαιτείται η έγκριση της διοίκησης του Κοιμητηρίου.

3. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων και τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα μνημεία μετά την εκταφή παραμένουν στα κοιμητήρια, θεωρούνται περιουσία τους και απαγορεύεται να μεταφερθούν από αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να επιτρέψει την εκποίησή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

4. Αντικείμενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατά την εκταφή επιστρέφονται στους συγγενείς του νεκρού, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους επτά ημέρες πριν από την εκταφή. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα έργα τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία.

5. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών που κατατίθενται κατά την τελετή της κηδείας περιέρχονται στο Κοιμητήριο.

 

Άρθρο 18 Ωράριο λειτουργίας

1. Τα Κοιμητήρια είναι ανοικτά για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες της εβδομάδος από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

2. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα Κοιμητήρια σε εργαζόμενους και μη κατά τις ώρες που είναι κλειστό.

3. Το οστεοφυλάκιο είναι ανοικτό καθημερινά τις ώρες που έχει ορίσει η διοίκηση του Κοιμητηρίου.

 

Άρθρο 19  λικές διατάξεις

1. Κάθε διάταξη αντίθετη με τον παρόντα Κανονισμό καταργείται.

2. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό ρυθμίζονται με απόφαση της διοίκησης των Κοιμητηρίων, με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των Κοιμητηρίων με ζώα.

4. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο ή στις εισόδους των Κοιμητηρίων.

5. Κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό και να

τηρεί την τάξη και την ευκοσμία.

6. Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια κ.λπ.) ή φύτευση δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο των κοιμητηρίων, διαφορετικά θα απομακρύνεται από τον συγγενή με ευθύνη του κατασκευαστή ή από το Δήμο και το κόστος θα καταλογίζεται στον συγγενή του νεκρού, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

7. Με την τυχόν δημιουργία νέων κοιμητηρίων δύναται θα διακοπεί η λειτουργία των υφισταμένων, τα οποία θα πρέπει να εξωραϊσθούν και να διατηρηθούν ως μνημεία, όπως αυτό προβλέπεται από το σχετικό νόμο.

8. Να τηρηθεί ο σεβασμός στις ιδιαιτερότητες του Νεκροταφείου Καματερού, εφόσον δεν αντίκειται σε κανένα άρθρο του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

9. Η είσπραξη οιουδήποτε ποσού εξ οιασδήποτε αιτίας που προέρχεται από την αφή των κανδηλίων ή την αποξήλωση των μαρμάρων μετά την εκταφή των νεκρών  καθώς, σκελετοί  στεφάνων και την άδεια κατασκευής τάφων περιέρχεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  στο ταμείο του διαχειριστή του κοιμητηρίου.

10. ‘Οπου στον παρόντα Κανονισμό, αναφέρονται οι εκφράσεις ή λέξεις: «Διοίκηση του Κοιμητηρίου», «Διαχείριση ή διαχειριστής του Κοιμητηρίου» κ.λπ., νοείται η ανώνυμη δημοτική Επιχείρηση «ΓΑΙΑ ΑΕ», τα όργανα που την διοικούν και οι υπάλληλοι που την στελεχώνουν, από και μέχρις ανακλήσεως των με αρ. 232/1996 και 156/2009 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού Αττικής.

Άρθρο 20 Ισχύς Κανονισμού.

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει αμέσως μετά την κατά νόμο έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού Αττικής. Από την έγκριση του παρόντος καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν. Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον Κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Όσον αφορά τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα που ισχύουν σήμερα στο Δημοτικό Νεκροταφείο, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος, μέχρις νεωτέρας αποφάσεως.  

                                              

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να  αποφασίσει σχετικά.

                                  

                       

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, αφού έλαβε υπόψη του τη σχετική εισήγηση, την αρ.πρωτ. 55526/15470/7-6-2019 Αποφ. Του Γεν.Γραμ.Αποκεντρ.Διοικ.Αττικής και τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/18

 

Αποφάσισε Ομόφωνα

 

                                                                                                                                                                                                   

            Εγκρίνει την τροποποίηση της με αρ. 235/2019  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού,

σύμφωνα με την με  αρ. 55526/15470/7-6-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως εξής:

 

Καταργούνται τα κάτωθι άρθρα:

 

Άρθρο 1 παρ. Β

 

Β)Η διαχείριση των Κοιμητηρίων  του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής, έχει ανατεθεί (και ασκείται νομίμως από αυτήν), στην Δημοτική Επιχείρηση «ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΕ», η οποία και θα συνεχίσει να ασκεί, επ΄ ονόματι και για λογαριασμό του  Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής, την διαχείριση αυτή, μέχρις ανακλήσεως της σχετικής αποφάσεως.

 

Και

-  Άρθρο 16: Περιποίηση τάφων

1. Επιτρέπεται στους συγγενείς των νεκρών να περιποιούνται τους τάφους των προσφιλών τους και να εκδηλώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά την κρίση τους.

2. Το δικαίωμα της αφής των κανδηλιών ελαίου και της περιποίησης του τάφου, είχε  παραχωρηθεί στην ΓΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. , σύμφωνα με τις με αρ. 232/1996 και 156/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων, εταιρεία που προήλθε από συγχώνευση των αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων με την επωνυμία: α) Δημοτική Επιχείρηση Διαχείρησης Νεκροταφείου Δήμου Αγίων Αναργύρων και β) Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας , Διαφήμισης και Εκμετάλλευσης Δημοτικών Χώρων.

3. Δεν νομιμοποιείται άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ανάβει καντήλια και να περιποιείται τάφους έναντι αμοιβής.

Κατά τα άλλα  ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στην με αρ. 235/2019 Α.Δ.Σ

Ως εξής:

 

                    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

                                    ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του κανονισμού

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής.

 

Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο

Η λειτουργία γενικά των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται από τους παρακάτω νόμους και διατάξεις :

α. του Α.Ν. 445/1968, «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»,

β. του Α.Ν. 582/1968, «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»,

γ. της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων»,

δ. των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα,

ε. των άρθρων 201, 373, 426 και 443 του Ποινικού Κώδικα,

στ. του ν. 547/1977 «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων»,

ζ. του ν. 3463/2006 (Δημοτικός - Κοινοτικός Κώδικας), του ν. 3852/2010 (Σχέδιο «Καλλικράτης) και Κλεισθένης, όπου τυγχάνουν εφαρμογής,

η. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,

θ. του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και

ι. από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών Κοιμητηρίων.

 

Πεδίο εφαρμογής: Τα Κοιμητήρια είναι πράγματα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 970 ΑΚ., µπορεί να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωµα (ειδικό δικαίωµα επί ορισµένου χώρου ταφής). Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ταφής εκ µέρους του ∆ήµου, (δια του εκάστοτε διαχειριστού του Κοιμητηρίου),αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως ∆ηµοτικού πράγµατος, οι δε σχετικές πράξεις του ∆ήµου αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται δικαίωµα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, δεν κληρονοµείται και δεν επιδέχεται οιαδήποτε µεταβίβαση ή πώληση προς τρίτους δια πράξεων εν ζωή ή λόγω θανάτου. Τα µνηµεία είναι αφιερωµένα στην µνήµη των θανόντων και έχουν την έννοια θρησκευτικού σκοπού, χαρακτηρίζονται σαν πράγµατα εκτός συναλλαγής και δεν επιτρέπεται η εκποίηση, υποθήκευση ή κατάσχεσή τους και η µεταβολή του προορισµού τους. Σε αυτά, το δικαίωµα που ασκείται έχει χαρακτήρα θρησκευτικό και όχι περιουσιακό. Το Κοιµητήρια είναι προορισµένα για τον ενταφιασµό κάθε νεκρού, ασχέτως θρησκεύµατος ή εθνικότητας. Ο ∆ήµος υποχρεούται όπως παραχωρεί στα Κοιµητήρια χώρο για τον ενταφιασµό θανόντων ∆ηµοτών ή µη καθώς και κάθε άλλου θανόντος ανθρώπου, ανεξάρτητα εάν οι θανόντες είναι ηµεδαποί ή αλλοδαποί. Για τον ενταφιασµό των µη ορθοδόξων ή αλλοθρήσκων η ετερόδοξων υποχρεούται η Υπηρεσία κατόπιν προέγκρισης του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας και σύµφωνης γνώµης της αρμοδίας Ιεράς Μητροπόλεως να καθορίσει ιδιαίτερο χώρο στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια (άρθρο 6 ΑΝ 582/68).

 

 

Άρθρο 3: Περιγραφή

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής έχει στην Περιφέρεια του τα εξής Κοιμητήρια:

- Της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων

- Της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

Τα παραπάνω Κοιμητήρια απεικονίζονται λεπτομερώς στα επισυναπτόμενα τοπογραφικά διαγράμματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού, περικλείονται από μανδρότοιχους και αποτελούνται :

Της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων:

1) από τους χώρους ταφής οι οποίοι χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Πολυτελείας, Α΄, Β΄, Γ΄ και Οικογενειακοί τάφοι,

2) από των χώρο ταφής βρεφών (ΠΑΙΔΙΚΑ)

3) από τον χώρο ταφής αδιαλύτων

4) από τον ιερό ναό, που ΔΕΝ είναι Ενοριακός,

5) από το οστεοφυλάκιο,

6) από τις μαρμάρινες θυρίδες φυλάξεως οστών,

7) από τα χωνευτήρια,

8) από τα γραφεία των Υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου,

9) από το κυλικείο,

10) από το πλυντήριο οστών,

11) από το ψυγείο και τους νεκροθαλάμους,

12) από τις αποθήκες,

13) από τον χώρο των αποχωρητηρίων,

14) από το φυλάκιο της εισόδου

15) από τα αποδυτήρια των εργατών

16) από το ανθοπωλείο που βρίσκεται αριστερά της κυρίας εισόδου του Κοιμητηρίου

Της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού:

1) από τους χώρους ταφής και

2) από την αποθήκη.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

Άρθρο 4: Γενικοί Κανόνες- Λειτουργία.

1. Τάφοι.

Οι τάφοι, διακρίνονται σε :

Α) Τιμής ένεκεν τάφους, οι οποίοι με ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να διατίθενται δωρεάν πρόσκαιρα ή επ΄ αόριστον για την ταφή αποκλειστικά προσώπων και μόνον αυτών χωρίς δικαίωμα διαδοχής, με εθνική, κοινωνική ή και πολιτική δράση, τα οποία προσέφεραν στο Εθνος την Πατρίδα και το Δήμο εξαιρετικές υπηρεσίες. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επίσης, στην περίπτωση χρήσεως επ΄ αόριστον τάφου τιμής ένεκεν, μπορεί να αναγνωρισθεί το δικαίωμα ταφής στους ανιόντες και κατιόντες ή του/της συζύγου του τιμημένου προσώπου, με καταβολή ολόκληρης της αξίας του τάφου που προβλέπεται στο αρ. 13 του παρόντος.

Β) Οικογενειακούς Τάφους (διαρκούς χρήσεως) που με την σειρά τους χωρίζονται σε Πολυτελείας, Α’ Κατηγορίας, Β’ Κατηγορίας και Γ’ Κατηγορίας και για τους οποίους γίνεται αναλυτική αναφορά στο άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού.

Γ) Τριετούς (3) ταφής, (με πρόβλεψη παράτασης ανά τρίμηνο, εφ΄όσον υπάρχει δυνατότητα).

Οι διαστάσεις των ανωτέρω υπό στ. Πολυτελείας, Α’, Β & Γ’ τάφων, αποτυπούνται λεπτομερώς στα επισυναπτόμενα τοπογραφικά διαγράμματα, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού.

2. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή με άλλο παρεμφερές ανθεκτικό υλικό.

3. Απαγορεύεται η ταφή έξω από τους χώρους των Κοιμητηρίων καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους.

4. Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια και σε χώρους που παραχωρούνται γι’ αυτόν τον σκοπό.

5. Οι εντός των Κοιμητηρίων χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται για την ταφή των νεκρών καθορίζονται, από την υφιστάμενη ρυμοτομία, της οποίας η πιστή εφαρμογή στα Κοιμητήρια είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση.

6. Προβλέπεται  η δημιουργία ξεχωριστής ζώνης ταφής για αλλόθρησκους ή αλλόδοξους.

7. Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα, όπως θα καταγράφετε στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα και μέχρι την δημιουργία του, ο ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο του Κοιμητηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές το φέρετρο δεν ανοίγεται.

8. Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η άδεια ταφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή συνημμένα με την πιστοποίηση σύνταξης ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

9. Τα Κοιμητήρια λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Σε ώρες που δεν λειτουργούν τα Κοιμητήρια, απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε.

 

Άρθρο 5: Ευταξία – Καθαριότητα.

Η εικόνα των κοιμητηρίων μαρτυρεί το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της πόλης. Για την καλή εικόνα και λειτουργία του κοιμητηρίου απαγορεύεται :

α) Η είσοδος σε οποιοδήποτε όχημα που δεν έχει σχετική άδεια από τον Δήμο.

β) Η τοποθέτηση οποιασδήποτε διαφημιστικής πινακίδας, πένθιμων αντικειμένων , καθώς και η πώληση πραγμάτων.

γ) Η επεξεργασία των μαρμάρων για τους τάφους στο χώρο του κοιμητηρίου, παρά μόνο οι εργασίες των ιδιωτών τεχνιτών μετά από σχετική άδεια του Δήμου για την τοποθέτηση και συναρμολόγηση υλικών, τα οποία θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας του κοιμητηρίου.

δ) Το φύτεμα λουλουδιών ή δέντρων περιφερειακά των μνημάτων.

ε) Η εγκατάλειψη πάσης φύσεως υλικών και απορριμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό των τάφων, άναμμα καντηλιών κλπ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Ενταφιασμός Νεκρών

Άρθρο 6: Ταφή

1. Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός νεκρού αν προηγουμένως δεν προσκομισθεί στον προϊστάμενο του Κοιμητηρίου η άδεια ταφής, με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου συγγενή και υποχρεωτικά το A.Φ.Μ. αυτού. Ο ενταφιασμός νεκρού γίνεται αφού προηγουμένως τηρηθούν οι ισχύοντες κάθε φορά υγειονομικές κλπ. διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας περί ταφής νεκρών. Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός, αν δεν προκύπτει από την άδεια ταφής ότι έχουν παρέλθει 12 ώρες από την τελευταία πνοή.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο νεκρός βρίσκεται σε φέρετρο εξωτερικού και εφόσον το εσωτερικό του έχει μεταλλική επένδυση, υποχρεούται η οικογένεια του ή το γραφείο τελετών που έχει αναλάβει την κηδεία να το αντικαταστήσει με άλλο.

3. Κατά τον ενταφιασμό των νεκρών η Υπηρεσία Κοιμητηρίων θα χορηγεί μαζί με τις άλλες αποδείξεις πληρωμής και υπεύθυνη δήλωση στο γραφείο τελετών ή στον ενδιαφερόμενο , με τις υποχρεώσεις του συγγενή στο οποίο πέραν των άλλων θα γίνεται γνωστό ότι ο Δήμος θα προβαίνει υποχρεωτικά και υπηρεσιακά στην εκταφή του νεκρού μετά την πάροδο τριετίας από της ταφής, εφόσον δεν παρουσιάζεται κανείς να ζητήσει την εκταφή ή την τυχόν παράταση εντός 15 ημερών, η μετά από προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση - υπενθύμιση εκ μέρους της Υπηρεσίας  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10.2 του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας υποχρεούνται οι συγγενείς να δηλώνουν εγγράφως την τυχόν νέα διεύθυνση, άλλως η υπηρεσία των Κοιμητηρίων και ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρουν και σε περίπτωση μη εμφάνισης ουδενός συγγενούς ενδιαφερομένου δια την εκταφή, η υπηρεσία θα προβαίνει εις αυτήν και τα οστά θα τοποθετούνται στο χωνευτήρι.

4. Επιτρέπεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο Κοιμητήριο του διαμερίσματος που ανήκει ο δημότης, να ενταφιάζεται σε άλλο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας.

5. Η ταφή των νεκρών σε τάφους 3/ετίας προηγούνται: οι δημότες, οι κάτοικοι του Δήμου και τελευταίοι οι ετεροδημότες, όταν δεν παρεμποδίζεται η ταφή των παραπάνω.

 

Άρθρο 7: Παράταση ταφής

1. Οι συγγενείς των νεκρών δικαιούνται πριν την λήξη της υποχρεωτικής τριετούς ταφής να επικοινωνήσουν με το γραφείο Κοιμητηρίων για να δηλώσουν τη βούλησή τους σχετικά με το νεκρό τους.

2. Η παράταση της ταφής, είναι δυνητική και τελεί υπό την ρητή προϋπόθεση της υπάρξεως της δυνατότητας ικανοποιήσεως του σχετικού αιτήματος (κεφ.Β άρθρο γ). Χορηγείται μετά από αίτημα των συγγενών, το οποίο κατατίθεται το αργότερο δύο μήνες πριν τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής. Τα τέλη παράτασης καταβάλλονται βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που ισχύει κατά το χρόνο οφειλής του διπλοτύπου.

 

Άρθρο 8: Δωρεάν παραχώρηση τάφων.

1. Κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Κεφ. Β’ αρ. 4.1.Α’ του παρόντος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν ή μη παραχώρηση τάφων υπέρ προσώπων, οι οποίοι με την εθνική, πολιτική και κοινωνική δράση τους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο Έθνος ή στην Πατρίδα ή στον Δήμο.

2. Ο χαρακτήρας των τάφων είναι κοινός και το δικαίωμα επί αυτών εξαντλείται με την ανακομιδή του νεκρού.

3. Βρέφη, νήπια και παιδιά έως 3 ετών ενταφιάζονται δωρεάν για τρία έτη.

 Μετά τη λήξη της τριετίας από την ταφή, οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την εκταφή του νηπίου ή για την χορήγηση παράτασης της ταφής, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από 15 ημέρες η Υπηρεσία μπορεί να ενεργήσει αυτεπάγγελτα την εκταφή.

 

Άρθρο 9: Εκταφές

1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, η οποία ορίζεται τριετής, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

2. Σε περίπτωση που ο νεκρός απεβίωσε από λοιμώδες νόσημα που δεν υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την εκπνοή της πενταετίας. Εάν ο θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση δεκαετίας.

3. Η εκταφή γίνεται μετά από σχετική αίτηση του πλησιέστερου συγγενή ή αυτού που φρόντισε για τον ενταφιασμό και έχει καταχωρηθεί «ως ενδιαφερόμενος» στην καρτέλα του νεκρού, ή του/της συζύγου ή των τέκνων του/της  θανόντος/θανούσης.

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, μπορεί να φροντίσει οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της εκταφής.

5. Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των συγγενών ή όσων φρόντισαν για την σχετική διαδικασία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3.  Όσοι δεν επιθυμούν να παρίστανται το δηλώνουν εγγράφως στην Υπηρεσία του Κοιμητηρίου και δεν απαλλάσσονται από το δικαίωμα εκταφής.

6. Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δικαιολογημένη επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού και για χρονικό διάστημα εντός ενός μήνα.

7. Η μεταφορά των οστών διενεργείται κατά τις διατάξεις του Π.Δ.210/1975.

 

Άρθρο 10: Αυτεπάγγελτες Εκταφές

1. Εάν εντός 15 ημερών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής, ή της ταφής τιμής ένεκεν, οι συγγενείς του νεκρού δεν προσέλθουν να δηλώσουν εκταφή, δύναται η υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι.

2. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή συστημένων επιστολών, ή η τηλεφωνική επικοινωνία, ή η αποστολή fax- emails, ή η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του νεκροταφείου ή η τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου, αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης.

 

Άρθρο 11: Οστεοφύλαξη, Οστεοφυλάκια, Μαρμάρινες θυρίδες.

Οστεοφυλάκια και μαρμάρινες θυρίδες υπάρχουν στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων  και θα κατασκευασθούν και άλλα, ανάλογα με τις ανάγκες του.

1. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει κανείς μια θέση στο χώρο του οστεοφυλακίου ή των μαρμαρίνων θυρίδων για τη φύλαξη των οστών νεκρού, υποβάλλει αίτηση γραπτή ή προφορική.  Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος ζητά την  παραχώρηση μιας θέσης στον χώρο του οστεοφυλακίου ή των μαρμάρινων θυρίδων και καταβάλλει το ετήσιο δικαίωμα φύλαξης των οστών, όπως αναφέρεται στην με αρ. 339/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού μας Κοιμητηρίου.  Τα αναφερόμενα χρηματικά ποσά καταβάλλονται στο Ταμείο του Κοιμητηρίου.

2. Η εκάστοτε καταβολή δικαιώματος φύλαξης των οστών είναι ετήσια αρχομένης την ημέρα κατάκτησης της σχετικής συμβάσεως με την διοίκηση του Κοιμητηρίου ληγούσης μετά από παρέλευση ενός έτους.

3. Η τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι γίνεται α) μετά από υπεύθυνη δήλωση των συγγενών, β) εφ’ όσον δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο στον παρόντα κανονισμό, δικαίωμα φύλαξης μετά την πάροδο του χρονικού περιθωρίου του ενός έτους  για την εξόφληση της υποχρέωσής του και αφού έχουν ειδοποιηθεί κατά τον τρόπο που περιγράφεται στον όρο 10.2 του παρόντος.

4. Στο χωνευτήρι του κοιμητηρίου, μπορούν να τοποθετηθούν οστά τα οποία φυλάσσονταν σε άλλα κοιμητήρια κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας και εφόσον σε εκείνα δεν υπάρχει χώρος χωνευτηρίου.

5. Η παραλαβή των οστών από τα Κοιμητήρια και η μεταφορά τους σε άλλο χώρο (Κοιμητήριο-Μονή), ενεργείται μόνο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων συγγενών και κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας από την Διεύθυνση Υγιεινής.

6. Απαγορεύεται ρητά η μετακίνηση των κιβωτίων από τα ράφια με πρωτοβουλία των επισκεπτών και η τοποθέτησης παντός αντικειμένου στην οστεοθήκη, όπως ανθοδοχείων, γλαστρών, καντηλιών, εικόνων, αγαλματιδίων κλπ. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση φωτογραφίας του θανόντος ή μικρός σε διάσταση σταυρός.

7. Η οστεοθήκη ή η μαρμάρινη θυρίδα, δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο εκείνου εις τον οποίον γίνεται η παραχώρηση χρήσης και δεν μεταβιβάζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπον προς τρίτους δια πράξεως εν ζωή ή αιτία θανάτου.

 

 

Αρθρο 12: Οικογενειακοί Τάφοι.

Δύναται να παραχωρούνται χώροι στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια για σύσταση οικογενειακών τάφων, µε την καταβολή δικαιώµατος όπως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισµό. Η σύσταση ενός εκάστου των οικογενειακών ταφών ενεργείται εις το όνοµα του αιτούντος ή για όποιον αιτείται της παραχώρησης. Απαγορεύεται η παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα του ιδίου τάφου ταυτόχρονα. Η παραχώρηση θεωρείται συντελεσµένη όταν καταβληθεί στο Ταµείο της Διοίκησης των Κοιμητηρίων το δικαίωµα χρήσης όπως προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό. Για την σύσταση οικογενειακού τάφου ισχύει το άρθρο 2 του παρόντος Κανονισµού. Με την σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα ταφής µόνο σε αυτόν που παραχωρήθηκε, στον σύζυγο ή στην σύζυγο αυτού, στους σε ευθεία γραµµή ανιόντες και κατιόντες αυτού, στα νόµιµα, θετά, νοµιµοποιηθέντα και αναγνωρισθέντα τέκνα µετά των συζύγων και κατιόντων αυτών, του πατρός ή µητρός του συζύγου ή της συζύγου του στον οποίο δίνεται η παραχώρηση, καθώς και για τους µη έχοντες δική τους οικογένεια αδελφούς αυτού, µε την έγγραφη συγκατάθεση αυτού και αν έχει αποβιώσει αυτός ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες αυτού. Ο αρχικός δικαιούχος µπορεί να δηλώσει εγγράφως (υπ. δήλωση ν. 1599/86) στον υπεύθυνο του νεκροταφείου ενδεχόµενη άρνηση του για ενταφιασµό κάποιου από τα παραπάνω πρόσωπα. Ο βαθµός συγγένειας µε τον αρχικό δικαιούχο αυτού αποδεικνύεται µε έγγραφο δηµόσιας η δηµοτικής αρχής. Η χρήση οικογενειακού τάφου για όσους απεβίωσαν και δεν έχουν διαδοχή (ανιόντες ή κατιόντες) µετά την παρέλευση οκταετίας (8) από την ταφή του τελευταίου νεκρού τους, περιέρχονται στο ∆ήµο ο οποίος τους διαθέτει ελεύθερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού (αφού γίνει ανακοµιδή των οστών) και αυτά ταφούν στον κοινό τάφο. Η βεβαίωση της 8ετίας γίνεται από τον υπεύθυνο του Κοιμητηρίου, σύµφωνα µε τα επίσηµα τηρούµενα στοιχεία της υπηρεσίας. Τάφοι που αποκτήθηκαν νόµιµα αλλά οι δικαιούχοι αυτών δεν τους χρησιµοποίησαν τουλάχιστον για είκοσι (20) έτη, περιέρχονται στο ∆ήµο. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους δικαιούχους οι οποίοι είναι κάτοικοι εξωτερικού. Η πάροδος των είκοσι (20) ετών, βεβαιώνεται από τα βιβλία που τηρούνται από τον υπεύθυνο υπάλληλο και τα επίσηµα στοιχεία των υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και µε κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο. Προ της υλοποιήσεως των ανωτέρω, η υπηρεσία του Κοιμητηρίου οφείλει να ενημερώσει κατά τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 10.2 του παρόντος Κανονισμού, τους δικαιούχους των τάφων ή τους οικείους τους ή τυχόν αντικλήτους τους. Εάν υπάρχουν κατασκευές (µάρµαρα κ.λ.π.) στους παραπάνω τάφους αυτές περιέρχονται ως περιουσιακά στοιχεία στο ∆ήµο.

Μετά την ψήφιση του παρόντος Κανονισμού,  θα γίνει λεπτομερής καταγραφή των υπαρχόντων οικογενειακών τάφων σε κάθε κοιμητήριο με ευθύνη των αρμόδιων της διοίκησης των Κοιμητηρίων, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται από τη χρήση τους, περιέρχονται στο Δήμο, ο οποίος τους διαθέτει ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Τα υπάρχοντα οστά ανακομίζονται με την φροντίδα των δικαιούχων και σύμφωνα με τις διατάξεις του κειμένου Κανονισμού.

 

Άρθρο 13: Τέλη και Δικαιώματα.

Όλα τα τέλη, δικαιώματα, αμοιβές κ.λπ. που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό και την ισχύουσα Νομοθεσία το ύψος, ο τρόπος καταβολής αυτών ως και παν σχετικό με αυτά θέμα, καθορίζονται εκάστοτε και ετησίως με σχετική προς  τούτο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Από του έτους 2016 έως σήμερα με την υπ’ αρ. 339/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού Αττικής, ισχύουν τα αναφερόμενα αναλυτικά ποσά  τα οποία μπορεί να αυξομειωθούν με νεώτερη απόφασή του.

Για τα αναφερόμενα  τέλη ισχύουν τα εξής:

• Τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου τριετούς (3) ταφής, προκαταβάλλονται στο Ταμείο του διαχειριστή του Κοιμητηρίου, με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα κατά τη δήλωση θανάτου.

• Τα τέλη τυχόν παράτασης ταφής προκαταβάλλονται στο παραπάνω Ταμείο με οίκοθεν είσπραξη, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία περί βεβαιώσεως εσόδων, με ευθύνη των υποχρέων.

Τα τέλη διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου, καταβάλλονται στο σύνολό τους, άμα τη συστάσει του τάφου, δια της εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.

· Το ποσόν για την περίπτωση της χρήσεως επ΄ αόριστον τάφου τιμής ένεκεν, από τους ανιόντες και κατιόντες ή του/της συζύγου του τιμημένου προσώπου, καταβάλλεται τοις μετρητοίς στο ταμείο του Κοιμητηρίου εκδιδομένου του σχετικού παραστατικού.

• Εάν εντός 15/θημέρου  από τη λήξη της τριετούς ταφής ή του τριμήνου τυχόν παράτασης δεν προσέλθουν οι υποψήφιοι, ενώ έχουν ειδοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10.2 του παρόντος, να πληρώσουν τα τέλη ταφής ή παράτασης και η υπηρεσία έχει εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίησή τους, γίνεται εκταφή από τον διαχειριστή του Κοιμητηρίου, χωρίς καμία διατύπωση και εναποτίθενται τα οστά στο χωνευτήρι.

• Αν κάποιος δημότης δεν επιθυμεί παράταση ταφής του θανόντος, με αίτησή του προς το Δήμο, δύναται να ζητήσει την εκταφή του, εντός 15/θημέρου.

Τα τέλη εκταφής προκαταβάλλονται στο ταμείο του Κοιμητηρίου με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα.

Από τα τέλη της αρχικής τριετούς παραχώρησης τάφων, της εκταφής και της φύλαξης οστών απαλλάσσονται:

• Οι οπλίτες του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας και των Σωμάτων Ασφαλείας, εφόσον αποβιώσουν σε εντεταλμένη υπηρεσία.

• Άποροι δημότες - μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής, ενταφιάζονται δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας και με εντολή του Αντιδημάρχου που εποπτεύει τις οικονομικές υπηρεσίες. Σε ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η άμεση προσαγωγή της έγγραφης εντολής του αντιδημάρχου των οικονομικών, η ταφή μπορεί να γίνει με ευθύνη της διοίκησης των κοιμητηρίων μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 14: Περιορισμοί.

1. Η είσοδος εις το Κοιμητήριο απαγορεύεται απολύτως πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου και όσες ώρες περαιτέρω ορίσει η διοίκηση των Κοιμητηρίων, με σχετική προς τούτο πράξη της. Η θύρα του Κοιμητηρίου κλείνει ένα τέταρτο πριν από την καθοριζόμενη εκάστοτε ώρα και όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό πρέπει να εξέλθουν αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση ή δικαιολογία, αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν προς τούτο. Η εφαρμογή της παραπάνω διατάξεως θα εκτελείται με ευθύνη των φυλάκων, των υπαλλήλων και του Προϊσταμένου των Κοιμητηρίων.

2. Απαγορεύεται απολύτως η είσοδος στο Κοιμητήριο αυτοκινήτων κ.λ.π., μεταφορικών μέσων και εν γένει παντός είδους οχημάτων. Η μεταφορά των αναγκαίων για την εκτέλεση έργων διαμορφώσεως και διαρρυθμίσεως των τάφων υλικών θα διενεργείται μόνο τις πρωινές ώρες και μόνο κατά την ώρα εκείνη που θα ορίσει η διοίκηση του Κοιμητηρίου με σχετική προς τούτο πράξη της.

3. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

4. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους εκείνους που έχουν μαζί τους σκυλιά ή άλλα ζώα καθώς και σε πρόσωπα που διατελούν σε κατάσταση μέθης και είναι ντυμένα κατά τρόπο άσεμνο ως και παιδιά κάτω των 10 ετών εάν δεν συνοδεύονται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

5. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο ή στις εισόδους των Κοιμητηρίων.

6. Απαγορεύεται κάθε ανευλαβής πράξη ή εκδήλωση. Όποιος δεν συμμορφώνεται προς τα ανωτέρω καλείται να εγκαταλείψει αμέσως το Κοιμητήριο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας του θα καλείται από την υπηρεσία του Κοιμητηρίου το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

7. Απαγορεύεται απολύτως η παρενόχληση των επισκεπτών του Κοιμητηρίου ως και κάθε διαπραγμάτευση μέσα στο Κοιμητήριο αυτών με εργολάβους, κηπουρούς, εργάτες και γενικά με όλους τους εργαζόμενους σε αυτό.

8. Απαγορεύεται η έκθεση προς πώληση πένθιμων αντικειμένων εντός του Κοιμητηρίου. Επίσης απαγορεύεται απολύτως η πάσης φύσεως πώληση οποιουδήποτε αντικειμένου μέσα στο Κοιμητήριο.

Κατά τις Κυριακές και λοιπές εκ του νόμου εξαιρετέες ημέρες απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία τρίτων εντός του Κοιμητηρίου.

 

Άρθρο 15: Κατασκευή – Διαμόρφωση Τάφων – Υποχρεώσεις Κατασκευαστών.

Οι εργασίες των μαρμαρογλυπτών εκτελούνται καθημερινά από τις 8.00 π.μ. –15:00 μ.μ. εκτός Κυριακής και αργιών.

1. Η εκτέλεση εργασιών κατασκευής μνημείων στο χώρο των Κοιμητηρίων θα γίνεται από τους εργολάβους - τεχνίτες μαρμάρων, μετά την έκδοση από την Διοίκηση του Κοιμητηρίου σχετικής άδειας δραστηριότητας. Για την έκδοση της άδειας αυτής απαιτείται η καταβολή τέλους στο ταμείο του Κοιμητηρίου, που ανέρχεται στο ποσόν των 150,00 €  πλέον Φ.Π.Α.

2. Η χορήγηση άδειας εισόδου δίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου από τον Υπεύθυνο των Κοιμητηρίων. Με την αίτησή του συνυποβάλλεται πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή η έναρξη επιτηδεύματος της οικείας εφορίας, ότι είναι μαρμαρογλύπτης.

3. Γίνεται σαφές ότι το ποσόν δικαιώματος εισόδου των κατασκευαστών, καταβάλλεται κάθε φορά και για κάθε ένα ξεχωριστά μνημείο που αναλαμβάνει να κατασκευάσει, αποτελεί δε αποκλειστικά και μόνο δική του υποχρέωση προς το Κοιμητήριο και δεν αποτελεί μέρος της δαπάνης που υποχρεούται να καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος συγγενής του νεκρού αυτού προς αυτόν.

Απαγορεύεται αυστηρώς εις τον κατασκευαστή να μεταβάλλει ή διαφοροποιήσει τις διαστάσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό ως προς το μέγεθος και το ύψος του μνημείου.

4. Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστών υλικών από ιδιώτες μαρμαρογλύπτες εντός του χώρου των κοιμητηρίων. Η εργασία τους περιορίζεται στη συναρμολόγηση των κατεργασμένων υλικών.

5. Κάθε εργασία γενικά μέσα στα Κοιμητήρια θα αποπερατώνεται το συντομότερο δυνατό και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών.

6. Οι εργολάβοι – τεχνίτες μαρμάρων υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, και τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας των Κοιμητηρίων. Κάθε κατασκευή που έχει τοποθετηθεί σε τάφο και δεν πληροί τις καθορισμένες προδιαγραφές θα αφαιρείται με ευθύνη αυτού που το τοποθέτησε, άλλως θα αφαιρείται από την Υπηρεσία του Κοιμητηρίου και το κόστος θα καταλογίζεται στον συγγενή του νεκρού. Σε βάρος του παραβάτη κατασκευαστή (μαρμαρά) θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο που θα ορίζει κάθε φορά, η Διοίκηση του Κοιμητηρίου και, απαγόρευση δραστηριοποίησής του για χρονικό διάστημα μέχρι και ενός (1) έτους.

7. Ουδείς εργολάβος ή τεχνίτης μαρμάρων εισέρχεται στο χώρο του Κοιμητηρίου αν δεν προσκομίσει στον αρμόδιο υπάλληλο  του Κοιμητηρίου την άδεια εισόδου, που χορηγείται από την Υπηρεσία του Κοιμητηρίου. Σε περίπτωση εργασίας χωρίς άδεια δραστηριότητας, επιβάλλεται στον κατασκευαστή πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος τέλους κατασκευής και θα απαγορεύεται η δραστηριοποίησή του στο Κοιμητήριο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

8. Μετά το πέρας των εργασιών η Διοίκηση του Κοιμητηρίου οφείλει να απομακρύνει από τον χώρο του Κοιμητηρίου όλα τα υλικά οικοδομών που περίσσεψαν.

9. Όλες οι ιδιωτικές εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία των προϊσταμένων των τμημάτων της Διεύθυνσης. Εις τους ανωτέρω (κατασκευαστές) που δεν συμμορφώνονται, με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού επιβάλλεται ποινή προσωρινής ανακλήσεως του δικαιώματος της αδείας εισόδου στα Κοιμητήρια μέχρι ενός έτους και χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) €. Στους συγγενείς τάφων τριετούς ταφής θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διατήρησης τριακοσίων (300,00) € μηνιαίως. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των Δημοτικών εσόδων, όπως ορίζει ο Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ο Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Κλεισθένης, όπου τυγχάνουν εφαρμογής.

 

Άρθρο 16 Τηρούμενα στοιχεία

Για την επιμελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα τηρούνται ηλεκτρονικά ή όχι στοιχεία,  από την υπηρεσία της Διοίκησης των Κοιμητηρίων τα παρακάτω βιβλία :

1. Σχεδιάγραμμα του Κοιμητηρίου,

2. Βιβλίο ενταφιασμών ή αδειών ταφής

3. Βιβλίο οικογενειακών τάφων,

4. Βιβλίο οστεοφυλακίου και μαρμαρίνων θυρίδων φύλαξης οστών, με ευρετήριο,

5. Βιβλίο ανακομιδής οστών,

6. Βιβλίο αδειών κατασκευής τάφων,

7. Βιβλίο τιμαλφών κ.λ.π. κινητών αξιών ή πραγμάτων και υλικών,

8. Βιβλίο καταχώρησης εκδιδομένων γραμματίων εισπράξεων.

 

Άρθρο 17 Τάφοι- Μνημεία – επιγραφές – αντικείμενα.

1. Η κατασκευή τάφων είναι υποχρεωτική. Τα επί των τάφων μνημεία είναι πράγματα εκτός συναλλαγής. Μνημείο νοείται κάθε στοιχείο διακόσμησης, κινητό ή ακίνητο, αδιάφορα από την ύλη της κατασκευής του ή της επεξεργασίας του, το οποίο τοποθετείται επί του τάφου.

2. Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά σε περίπτωση που τοποθετηθεί απαιτείται η έγκριση της διοίκησης του Κοιμητηρίου.

3. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων και τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα μνημεία μετά την εκταφή παραμένουν στα κοιμητήρια, θεωρούνται περιουσία τους και απαγορεύεται να μεταφερθούν από αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να επιτρέψει την εκποίησή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

4. Αντικείμενα που υπάρχουν επί και εντός των τάφων κατά την εκταφή επιστρέφονται στους συγγενείς του νεκρού, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους επτά ημέρες πριν από την εκταφή. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα έργα τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία.

5. Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών που κατατίθενται κατά την τελετή της κηδείας περιέρχονται στο Κοιμητήριο.

 

Άρθρο 18 Ωράριο λειτουργίας

1. Τα Κοιμητήρια είναι ανοικτά για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες της εβδομάδος από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

2. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα Κοιμητήρια σε εργαζόμενους και μη κατά τις ώρες που είναι κλειστό.

3. Το οστεοφυλάκιο είναι ανοικτό καθημερινά τις ώρες που έχει ορίσει η διοίκηση του Κοιμητηρίου.

 

Άρθρο 19  λικές διατάξεις

1. Κάθε διάταξη αντίθετη με τον παρόντα Κανονισμό καταργείται.

2. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό ρυθμίζονται με απόφαση της διοίκησης των Κοιμητηρίων, με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των Κοιμητηρίων με ζώα.

4. Δεν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση μικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο ή στις εισόδους των Κοιμητηρίων.

5. Κάθε επισκέπτης οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό και να

τηρεί την τάξη και την ευκοσμία.

6. Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια κ.λπ.) ή φύτευση δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο των κοιμητηρίων, διαφορετικά θα απομακρύνεται από τον συγγενή με ευθύνη του κατασκευαστή ή από το Δήμο και το κόστος θα καταλογίζεται στον συγγενή του νεκρού, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

7. Με την τυχόν δημιουργία νέων κοιμητηρίων δύναται θα διακοπεί η λειτουργία των υφισταμένων, τα οποία θα πρέπει να εξωραϊσθούν και να διατηρηθούν ως μνημεία, όπως αυτό προβλέπεται από το σχετικό νόμο.

8. Να τηρηθεί ο σεβασμός στις ιδιαιτερότητες του Νεκροταφείου Καματερού, εφόσον δεν αντίκειται σε κανένα άρθρο του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

9. Η είσπραξη οιουδήποτε ποσού εξ οιασδήποτε αιτίας που προέρχεται από την αφή των κανδηλίων ή την αποξήλωση των μαρμάρων μετά την εκταφή των νεκρών  καθώς, σκελετοί  στεφάνων και την άδεια κατασκευής τάφων περιέρχεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  στο ταμείο του διαχειριστή του κοιμητηρίου.

10. ‘Οπου στον παρόντα Κανονισμό, αναφέρονται οι εκφράσεις ή λέξεις: «Διοίκηση του Κοιμητηρίου», «Διαχείριση ή διαχειριστής του Κοιμητηρίου» κ.λπ., νοείται η ανώνυμη δημοτική Επιχείρηση «ΓΑΙΑ ΑΕ», τα όργανα που την διοικούν και οι υπάλληλοι που την στελεχώνουν, από και μέχρις ανακλήσεως των με αρ. 232/1996 και 156/2009 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού Αττικής.

Άρθρο 20 Ισχύς Κανονισμού.

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει αμέσως μετά την κατά νόμο έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού Αττικής. Από την έγκριση του παρόντος καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν. Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον Κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Όσον αφορά τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα που ισχύουν σήμερα στο Δημοτικό Νεκροταφείο, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος, μέχρις νεωτέρας αποφάσεως.  

Μοιράσου την σελίδα