Αντιδήμαρχος

Αποφασίζει

 

          Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, τον  παρακάτω  ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο  με θητεία από   10.09.2019  έως 09.09.2020 και του αναθέτουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

 

Στον κ. Πότση Ζήση, Αντιδήμαρχο  Κοινωνικής Πολιτικής , μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση συντονισμό καλή λειτουργία καιέλεγχο της

          Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης  και του Τμήματος Προστασίας

          και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας . 

  • Την εποπτεία του ανταλλακτηρίου ρούχων.
  • Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση Απασχόλησης και Ευρωπαϊκών    

          Προγραμμάτων της ευθύνης του.

  • Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
  • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

 

- Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερησία εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

- Από την παρούσα απόφαση  προκαλείται  δαπάνη η οποία έχει προβλεφθεί,  σε βάρος του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου.

Μοιράσου την σελίδα