Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

     Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,    σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 52η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 8η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:   

1. Τροποποίηση της με αρ.339/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού μας Κοιμητηρίου για το έτος 2021

2. Καθορισμός μειώσεων και απαλλαγών τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες

3.  Καθορισμός τελών διαφήμισης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού έτους 2021

4. . Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας

5. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων  χώρων για το έτος 2021

6.  Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020

8. Εισήγηση για έγκριση του προϋπολογισμού τoυ δήμου μας οικονομικού έτους 2021 από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας

9. Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικον.έτος 2021 του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 καθώς και τις διατάξεις του αρ. 202 του Ν.4555/2018

10. ΄Εγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: “Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 205 στη Δ.Κ. Καματερού” με Α.Μ. 33/2018

11.  ΄Εγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την Γενική Υπηρεσία, με τίτλο: “Πλήρης ανασχεδιασμός διαδικτυακής πύλης”

12. ΄Εγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την Γενική Υπηρεσία, με τίτλο: “Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα καταγραφής και παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών (Novoville)”

13. ΄Εγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την Γενική Υπηρεσία, με τίτλο: “Συντήρηση Προγραμμάτων Υπηρεσιών Δήμου”

14. ΄Εγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την Προμήθεια με τίτλο: “Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων-Αναβάθμιση/Επέκταση”

15. ΄Εγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την Προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια υποσυστημάτων επέκτασης εφαρμογών Οικονομικών Υπηρεσιών”

16. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά δαπάνη για την κάλυψη του κόστους υποψηφιότητας του Δήμου, σε δύο διοργανώσεις βράβευσης ΟΤΑ για το έτος 2020

17. Έγκριση αξιολόγησης συμβάσεων διαπραγμάτευσης και αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών  για την προμήθεια με τίτλο:   "Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού (tablets)

για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας &  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας,       

για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού (covid-     19)’’. (Α.Μ. 165/2020)

18. Aποδοχή δωρεάς Tablets

19. Έγκριση δύο (2) Πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης α) Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο» ενδεικτικού προϋπολογισμού 303.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  Αρ. Μελέτης 57/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92936

20. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Καθορισμός Τρόπου Εκτέλεσης και Όρων Διαπραγμάτευσης και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εσωτερικών δοχείων, εξωτερικών καπακιών και επενδυτικών πετρών για τους ημιυπόγειους κάδους απορριμμάτων» (Α.Μ. 169/2020)

 

Share this post