Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 24η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών αρ. 426/13-11-2020) στις 9-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                           

                                                           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 9-12-2020, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 23205/4-12-2020

                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                                                                     

 

 1. Μίσθωση του καταστήματος-αναψυκτηρίου, στο Δημοτικό Πάρκο “Ειρήνη” της Δ.Κ. Καματερού – Τροποποίηση Συμβάσεων

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

του έργου με τίτλο: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων (Α.Μ. 45/2017)” συνολ.δαπάνης εργασιών 33.167,59 €,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

 

 1.  Παραχώρηση φιλοξενίας-χρήσης γραφείων του Δημαρχείου, για έδρα στο σωματείο με την επωνυμία: “Συνύπαρξις – Σωματείο για τη Φύση και τα Ζώα Αγίων Αναργύρων-Καματερού” - εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας του Πολίτη

 

 1. Τροποποίηση της με αρ.339/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού μας Κοιμητηρίου για το έτος 2021  – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Οικον.Υπηρεσιών

 

 1. Καθορισμός τελών διαφήμισης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, έτους 2021  – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Οικον.Υπηρεσιών

 

 1. Καθορισμός μειώσεων και απαλλαγών τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες  – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Οικον.Υπηρεσιών

 

 1. Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας  – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Οικον.Υπηρεσιών

 

 1. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων  χώρων για το έτος 2021  – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Οικον.Υπηρεσιών

 

 1. Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021-  – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Οικον.Υπηρεσιών

 

 1. ΄Εγκριση του Κώδικα Δεοντολογίας, στα πλαίσια της συμμόρφωσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προς τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679(ΕΕ)  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.και Οικονομ.Υπηρεσιών

 

 

 1. ΄ Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών    – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Οικον.Υπηρεσιών

 

 1.  Έγκριση της  Τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης  με Ιδια Μέσα (ΑΥΙΜ)  της Πράξης “ Δομές Καταπολέμησης της Φτώχειας στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού : Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοιν. Φαρμακείο” ( με κωδικό ΟΠΣ 5001484)” - εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Πολιτικής

 

 1.  Ορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, διδακτικού έτους 2020-2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020   – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

    

 1.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών   

 

               Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

Share this post