Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

     Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,    σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 53η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 15η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:    

1.  Έγκριση  παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της Υπηρεσίας"Συμβουλευτική υποστήριξη για βελτίωση της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στο πλαίσιο συμμετοχής της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε." (ΑΜ 76/2020, ΑΔΑΜSYMV: 20SYMV006902149)

2.  Έγκριση πρακτικού της  επιτροπής Κ.Α. 20 περί παράτασης της υπ’ αριθμ. 28330/20-11-2019  σύμβασης: για την προμήθεια καυσίμων, με την κ. ΧΑΤΖΑΚΗ ΣΠΥΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, (ΑΜ 98/2019, α/α ΕΣΗΔΗΣ 14952)

3.  ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών” (Α.Μ. 170/2020)

4.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ', με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΜ 121/2020, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 103895)

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της υπηρεσίας, με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο : "Προμήθεια σακουλών, Big Bag υπόγειων κάδων καθαριότητας και λοιπών ειδών καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος" (ΑΜ 106/2020)

6. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ 09 “Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος”

7.  Συγκρότηση  Εκτιμητικής Επιτροπής για εκποίηση, μίσθωση Δημοτικών ακινήτων και  κινητών πραγμάτων του Δήμου, καθώς και την αγορά, μίσθωση από το Δήμο ακινήτων και κινητών πραγμάτων τρίτων, ή της αποζημίωσής τους, Ο. Ε. 2021

8.  Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, έτους 2021

9. Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής γενικών εργασιών, έτους 2021

10.  Συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης για συμβάσεις άνω των       20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ – 60.000,00 €, έτους 2021

11. Συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης για συμβάσεις άνω             

των 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, έτους 2021  

12. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την                

εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση κινητών και ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2021

13. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, έτους 2021

14. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (έτος 2021)

15. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων έτους 2021

16.  Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία για το Οικονομικό Έτος 2019

17.  Σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου μας, χρήσης έτους 2019

18.  ΄Εγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών και ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες μέσω Κοινωνικής Υπηρεσίας και ειδών καντίνας ΚΑΠΗ και παροχή Γάλακτος υπαλλήλων του Δήμου και των Σχολείων για τα έτη 2019-2020” - Ομάδα 5 “Είδη Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.507,50 € πλέον Φ.Π.Α., αρ. μελ.101/2019, αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 19649/12-10-2020

19. ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης, για την προμήθεια: “Μέσα ατομικής προστασίας” (Α.Μ. 119/2020)

 

Share this post