Κανονισμός Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών

ΑΡΘΡΟ 1
Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας  που  άπτονται ζητημάτων καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων (δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες, κλπ)

ΑΡΘΡΟ 2
Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής αδείας β) πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεώς της γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου – οδοστρώματος χορηγημένη από το Δήμο.
Άνω των 2 ορόφων συμπεριλαμβανομένου του ισογείου και μετρούμενων από το χαμηλότερο σημείο του οικοπέδου, υποχρεούται ο ιδιοκτήτης στη χωροθέτηση και δημιουργία εσοχής κάδων η οποία θα εμφαίνεται σε συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 3
Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη – κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται.

ΑΡΘΡΟ 4
Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή προστίμων την κίνηση από το Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 5
Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές αλλά και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει:
Α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα.
Β) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος καταβάλλοντας τα αντίστοιχο τέλος.
Γ) Να προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή που θα χορηγεί ο Δήμος αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 30 €/ m. μήκους προσόψεως η οποία θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφόσον δεν προκλήθηκαν ζημιές στους Δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.λ.π.)
Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 6
Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία  πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.λ.π.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία.  Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.λ.π.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ώστε να μην παρασύρονται  από τον αέρα.
Το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.
Απαγορεύεται η εναπόθεση μπαζών επί του πεζοδρομίου η επί των γειτονικών οικοπέδων. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται για την προμήθεια ή ενοικίαση ειδικού κάδου (container) το οποίο θα απομακρύνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ανάλογα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και σε περιπτώσεις μικροεπισκευών.

ΑΡΘΡΟ 7
Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλώς στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφραγμένα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους  ασφαλείας επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές αναπλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος, η δε σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή.

ΑΡΘΡΟ 8
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λ.π.). Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην προτέρα τους κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο β του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 9
Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφερομένων περιπτώσεων στα άρθρα 2 έως 8 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν. 1828/89) εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση (εγγυητική επιστολή).

ΑΡΘΡΟ 10
Κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών χωματουργικών έργων απαγορεύεται η διέλευση μηχανοκίνητων ερπυστριοφόρων σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους του Δήμου για την αποφυγή φθορών. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο* και θα υποχρεούνται στην αποκατάσταση των φθορών που προξένησαν.

ΑΡΘΡΟ 11
Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα από τις εταιρείες σκυροδέματος έτσι ώστε κατά τη μεταφορά του να μη χύνεται και σκορπίζεται στους δρόμους. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο* το οποίο θα διπλασιάζεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

ΑΡΘΡΟ 12
Απαγορεύεται το κόψιμο των δέντρων που βρίσκονται στα πεζοδρόμια και η καταστροφή δενδρυλλίων λόγω οικοδομικών εργασιών κ.λ.π. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο.
Σε περίπτωση εισόδου πάρκινγκ σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τη συμβολαιογραφική πράξη, για τη κοπή του δένδρου πρέπει να εξασφαλίζεται σχετική άδεια από το Δήμο

Μοιράσου την σελίδα