Πληροφορίες για Εγγραφές/Επανεγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την εγγραφή των Παιδιών στους Νηπιακούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Τονίζεται οι μητέρες που θα καταθέσουν και αίτηση στο Πρόγραμμα της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής πρέπει να καταθέσουν και Αίτηση εγγραφής και στον Δήμο τις καθορισμένες ημερομηνίες .

  1. Έντυπη Αίτηση εγγραφήςΘα δίδεται από το γραφείο της Διεύθυνσης των Νηπιακών και Βρεφικών σταθμών του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, όπου και θα παραδίδεται στη συνέχεια . Η αίτηση θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου.
  1. Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  τελευταίου εξαμήνου

(υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία,  μόνο για Δημότες Αγίων Αναργύρων – Καματερού )

Για αλλοδαπούς:

α) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου αντίστοιχου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

β) Φωτοαντίγραφο  της μετάφρασης  στην ελληνική γλώσσα, με ημερομηνία   έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου. Σε περίπτωση που λόγω κορωνοϊού υπάρχει πρόβλημα έκδοσης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης θα δεχθούμε το πιο πρόσφατο που υπάρχει και θα προσκομίσουν κατά την έναρξη του σχολικού έτους.

 

  1. Βεβαίωση Υγείας Βρεφών και Νηπίων. Έντυπο συμπληρωμένο από τον παιδίατρο (επισυναπτόμενο με την αίτηση εγγραφής )

α ) Ιατρική - βεβαίωση για την ανάπτυξη και την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού.

β) Φωτοαντίγραφο σελίδων  εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ώστε να φαίνονται  τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια.

γ ) Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα στοιχεία του.

 

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης και των δύο γονέων.

Για αλλοδαπούς:

α)  Άδεια παραμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης σε περίπτωση λήξης .

β)  Αντίγραφο διαβατηρίου.

γ)  Αντίγραφο διαβατηρίου παιδιού.

δ)  Αντίγραφο άδειας εργασίας.

 

  1. Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους.

α) Οι έγγαμες μητέρες, που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης (περίπτωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης ή όταν ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή δικαστική συμπαράσταση), τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό, που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης .

β) Σε περίπτωση φιλοξενίας να προσκομιθεί το έντυπο Ε1  του ενδιαφερόμενου καθώς και το Ε1 του ατόμου που παρέχει την φιλοξενία.

 

6) Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό στο όνομα των γονέων όπου θα επιβεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας.

α) Σε περίπτωση φιλοξενίας σε οικία συγγενικού προσώπουαπαιτείται υπεύθυνη δήλωση του  Νο 1599/1986 από τον ιδιοκτήτη όπου θα επιβεβαιώνει τη φιλοξενία, καθώς και το έντυπα  Ε1   του ιδιοκτήτη και του ενδιαφερόμενου.

β) Σε περίπτωση ενοικίουαπαιτείται το ηλεκτρονικό αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου.

 

7) Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία.

8) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (μητέρας) ΠΙΝΑΚΑΣ 1

9) ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (μόνο της μητέρας)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

1) ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

α)  Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης με προσδιορισμό το ύψος των αποδοχών καθώς και το ωράριο εργασίας ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.

β) Αντίγραφο ή βεβαίωση ή ηλεκτρονική εκτύπωση ασφαλιστικού φορέα τρέχοντος έτους (ένσημα).

 

2) ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ

α) Εργόσημο συνοδευόμενο με την απόδειξη κατάθεσης στην τράπεζα.

β) Για περιπτώσεις αυτασφάλισης ένσημα που την αποδεικνύουν.

 

3) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ)

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:

α) Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ και όπου απαιτείται αντίγραφο καταστατικού (έδρα, διεύθυνση, εταίροι, μέλη).

β) Αντίγραφο ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα.

 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ: ( γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεύματα)

α)  Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ.

 

4) ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

α) Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας (για μόνιμους ή Αορίστου χρόνου υπαλλήλους).

β)  Βεβαίωση εργασίας ή αντίγραφο σύμβασης (για συμβάσεις ορισμένου χρόνου).

 

5) ΑΝΕΡΓΙΑ – ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ

α)  Αντίγραφο δελτίου ανεργίας ηλεκτρονικής ανανέωσης (σε ισχύ) ή αποδεικτικό έγγραφο  απόλυσης  ή λήξης σύμβασης εάν έχει προκύψει πρόσφατα και δεν έχει υλοποιηθεί η διαδικασία δελτίου ανεργίας.

β) Για σπουδάστριες απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη γραμματεία της σχολής.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

1) Για την περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα του τρέχοντος οικονομικού έτους  και των δύο γονιών.

2) Για τις διαζευγμένες, απαιτείται ΚΑΙ το διαζευκτήριο (από Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3) Για όσες τελούν σε διάσταση, απαιτείται ΚΑΙ η αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης ΚΑΙ η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που αποδεικνύει την διάσταση.

4) Για τις άγαμες μητέρες, απαιτείται ΚΑΙ ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εάν το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση δεν προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επίσης απαιτείται και το Ε1 εκτός του εκκαθαριστικού.

5)  Για τις ανάδοχες μητέρες, απαιτείται ΚΑΙ η δικαστική απόφαση ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.

6) Για τις χήρες/χήρους απαιτείται ΚΑΙ η ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7) Για τους άνδρες αιτούντες, που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους, απαιτείται ΚΑΙ η δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

8) Για περιπτώσεις όπου ο πατέρας υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία ή οι γονείς είναι φυλακισμένοι, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.

9) Για περιπτώσεις Α.Μ.Ε.Α. απαιτείται σχετική βεβαίωση και όλα τα δικαιολογητικά με τα οποία έχει χαρακτηριστεί Α.Μ.Ε.Α. ο γονιός ή το παιδί  και σε τι ποσοστό%.

10) Σε περίπτωση που γονέας εγγραφεί μέσω ΕΣΠΑ  θα πρέπει όταν βγούν τα αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ και μετά να προσκομίσει το VOUCHER της ΕΕΤΑΑ και να έχει συμπληρώσει το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο .

 

Εφόσον ο γονέας ή ο κηδεμόνας θέλει να δηλώσει οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία ή τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί το παιδί του να φιλοξενηθεί σε παιδικό σταθμό ή οτιδήποτε άλλο εκείνος νομίζει ότι δεν αναφέρεται στην αίτησή μας, καταθέτει συμπληρωματικά υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986.

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥς 2020-2021.

Για τον προσδιορισμό της οικονομικής συμμετοχής θα ληφθεί υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα βάσει της ληφθείσας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που ορίζει σαφώς τις κλίμακες. Είναι δε υποχρεωτική για κάθε οικογένεια από την εγγραφή έως τη λήξη 31-7 κάθε έτους. Αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής θα κατατίθεται κάθε μήνα και στο σταθμό, που είναι εγγεγραμμένα τα παιδιά και στο οποίο θα πρέπει να φαίνεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και ο μήνας που καταβάλλεται.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

α) Αίτηση συμπληρωμένη

β) Βεβαίωση Υγείας Βρεφών και Νηπίων μαζί με  φωτοαντίγραφο σελίδων εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού και την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου υγείας με τα στοιχεία του παιδιού.

γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους.

δ)Υπεύθυνη δήλωση και για τυχόν μεταβολή οποιονδήποτε στοιχείων από την  προηγούμενη    χρονιά, να συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα.

ε)Αντίγραφο άδειας  παραμονής ,  αντίγραφο άδειας εργασίας και αντίγραφο διαβατηρίων όλων των μελών της οικογένειας σε ισχύ ( για αλλοδαπούς ).

στ) Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό στο όνομα των γονέων όπου θα επιβεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας, καθώς και όλα τα έγγραφα όπου απαιτείται για φιλοξενεία ή παραχώρηση κατοικίας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕEΣ ΕΓΓΡΑΦEΣ 2020 -21  

ΑΙΤΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Μοιράσου την σελίδα