Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 55η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:           

1) Παράδοση  τιμολογίων Β΄ δόσης παγίας προκαταβολής ύψους 2.000,00€ οικ. έτους 2020

2) Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5040179

3)   Παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2021.                                   

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 55η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Share this post