Ανακοίνωση για πρόσληψη ενός ψυχολόγου και ενός κοινωνικού επιστήμονα

Ανακοίνωση του Δήμου για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του προγράμματος) 2 ατόμων

και ειδικότερα:

1 ατόμου με ειδικότητα  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ &

1 ατόμου με ειδικότητα  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

για την υλοποίηση της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" Άξονας Προτεραιότητας (9) "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής".

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά  και μόνο σε ένα από τα αναγραφόμενα τρία e-mail ή με συστημένο φάκελο μέσω του ταχυδρομείου.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρακαλούμε η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα και ει δυνατόν σε ένα ενιαίο αρχείο τύπου PDF για να μπορούν να ελεγχθούν και να μοριοδοτηθούν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  Από την ΤΕΤΑΡΤΗ  30/12/2020 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  08.01.2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Share this post