Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 19η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών ΚΕΠ Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Αναργύρων του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού

2.  Έγκριση του 1ου Πρακτικού Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Α.Μ. 130/2020), προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

3. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» (Α.Μ. 129/2020), προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

 

 

Share this post