Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 26η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021

 

2.  ΄Εγκριση έκθεσης αξιολόγησης για τη μίσθωση ακινήτου που αφορά τη στέγαση  Δημοτικού Κτηνιατρείου στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού 

 

3.   Έγκριση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια σακουλών, Big Bag υπόγειων κάδων καθαριότητας & λοιπών ειδών καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος» (ΑΜ 106/2020, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 104734)

 

4.   Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Φεβρουάριο  του έτους 2021

 

5.   Έγκριση δύο (2) Πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης α) Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση υπολειμμάτων Κ.Δ.Α.Υ.», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,   αρ. Μελέτης 131/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 94888,1.

 

6.   Λήψη απόφασης περί ασκήσεως Εφέσεως κατά της υπ’αρ. 18/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιλίου

 

7.    Λήψη απόφασης περί ασκήσεως Εφέσεως κατά της υπ’αρ. 44/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιλίου

 

8.   Έγκριση πρακτικού της  επιτροπής ΚΑ 20 περί ενεργοποίησης  του δικαιώματος προαίρεσης (option) της υπ’ αριθμ.. 28330/20-11-2019  σύμβασης: για την προμήθεια καυσίμων με την κ. ΧΑΤΖΑΚΗ ΣΠΥΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, (ΑΜ 98/2019, α/α ΕΣΗΔΗΣ 14952)

 

 

 

 

Share this post