Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 4η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 2η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ’)» Α.Μ. 141/2020

2.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Προώθησης, Στήριξης και Παρακολούθησης της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ")» Α.Μ. 142/2020

3.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")» Α.Μ. 143/2020

4.  ΄Εγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων” (Α.Μ. 04/2020)

5.  Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από μηνιαίες καταστάσεις επιστρεφόμενων τελών της ΔΕΗ

6.  Έγκριση του 1ου Πρακτικού Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.), της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού» (Α.Μ. 115/2020)

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  για το έργο:

«Διαμόρφωση αύλειου χώρου 3ου και 9ου δημοτικών σχολείων»

8. ΄Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων (Α.Μ. 57/2019)

 

Share this post