Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 9η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

2. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο:

«ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “Προμήθεια τριών μικρών φορτηγών” (Α.Μ. 51/2020), εκτιμώμενης αξίας 85.887,09€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: “Προμήθεια γερανού με αρπάγη και κιβωτάμαξας και προσαρμογή τους σε υπάρ-χον πλαίσιο οχήματος” (Α.Μ. 84/2020), εκτιμώμενης αξίας 34.274,20€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: “Προμήθεια Αυτοκινήτων τύπου Μίνι βαν” (Α.Μ. 108/2020), εκτιμώμενης αξίας 26.612,90€ πλέον ΦΠΑ 24%.»

Συνολικού ενδεικτικού προϋπ/σμού 146.774,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 104116

3.   Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
και ανάδειξης Οριστικού Μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού - δαπέδων ασφαλείας, για τη συντήρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών στον Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 345.017,60 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  Αρ. Μελέτης 23/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93982

4.   Έγκριση δύο (2) Πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης α) Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση υπολειμμάτων Κ.Δ.Α.Υ.», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  Αρ. Μελέτης 131/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 94888

5.   ΄Εγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: “Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων” ενδ.προϋπ/σμού 100.000,00 € συμπερ. Του Φ.Π.Α. 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης, ποσού 30.000,00 €, αρ. μελ. 21/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 100087

6.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης της Βασιλικής Μεϊντάνη του ΄Αγγελου εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014

7.  ΄Εγκριση εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου προϋπολογισμού Δήμου έτους 2020

8.  ΄Εγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού ΑΑ 94402 για την Α.Μ. 56/2020 “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού” (Δεσίκος)

9.  ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τον διαγωνισμό συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα