Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 16η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. ΄Εγκριση χρονικής παράτασης για το έργο: “Επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων” (Α.Μ. 75/2018)

2.  Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Παρεμβάσεις Ανάπλασης Κοινόχρηστων χώρων και διαμορφώσεις για ενσωμάτωση υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων”

3. “Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διαπραγμάτευσης, και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια: Επείγουσες αποκαταστάσεις οδοστρώματος οδού Καματερού ”

4.  Έγκρισης όρων επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, για την εκτέλεση έργου «Ανέγερση του 12ου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Καματερού», ποσού € 990.000,00 ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του».

5.  Έγκριση όρων της δανειακής σύμβασης που αφορά σε τοκοχρεωλυτικό δάνειο χορηγούμενο απ το ΤΠΚΔ  από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ΤΠΚΔ συνολικού ποσού 4.712.675,80 όπως διαμορφώθηκαν τελικά σύμφωνα με την αρ. 412021 Πράξη  του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

6. Έγκριση όρων πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τραπεζικά ιδρύματα για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας.

 

Share this post