Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.   Έγκριση ανακοίνωσης ΣΜΕ 01/2021 για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

       έργου με καλλιτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και ορισμός επιτροπής

        επιλογής προσωπικού

 

2.     Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου απασχολούμενων σε

        ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου,  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών

        αναγκών λόγω COVID-19

 

3.     Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών

        για τους Κ.Α. 62 & 64 του Προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το οικ.έτος

        2021

 

4.     Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την

        εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν

        ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Μάρτιο

        του έτους 2021

 

 

 

 

Share this post