Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 9η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 9  Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

 

2.  Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ. 384 ΚΑΙ Ο.Τ. 385 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ Δ.Κ.ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»

 

3. Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διαπραγμάτευσης, και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ για το έκτακτο προσωπικό καθαριότητας που προσέλαβε ο Δήμος για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων - κοινωνικών δομών  καί υπηρεσία περιβάλλοντος  λόγω covid -19 ( κορονοϊος) (Α.Μ. 18/2021)

 

4. Έγκριση δύο (2) Πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης α) Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗ-ΜΟΤΕΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021», ενδεικτικού προϋπολογισμού 223.140,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24% (αξία  σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.: 196.837,01 €),  Αρ. Μελέτης 121/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 103895

 

 

 

5.  ΄Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) για το έργο: “Διαμόρφωση και δημιουργία χώρων πρασίνου, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους”

 

6.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.675,9 € συμπερ.του Φ.Π.Α., που αφορά “υλικά σημαιοστολισμού για εθνικές επετείους του έτους 2021”

 

7. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά τέλη κυκλοφορίας και παράβολα  για ανανέωση αδειών κυκλοφορίας δικύκλων του Δήμου έτους 2021

 

8. ΄Εγκριση πρακτικών ηλεκτρον.αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωση και ανάδειξης οριστικών μειοδοτών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο” ενδ.προϋπ/σμού 303.800,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24%, αρ.μελ. 57/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92936, για τις ομάδες 1,3,7,8,10 και 12

 

9.  Ακύρωση της 20/2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 9Ψ5ΙΩ62-ΥΗΟ) για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ’)» Α.Μ. 141/2020

 

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ’)» Α.Μ. 141/2020

 

11. Ακύρωση της 21/2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 68ΧΜΩ62-Β27) για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Προώθησης, Στήριξης και Παρακολούθησης της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ")» Α.Μ. 142/2020

 

12.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Προώθησης, Στήριξης και Παρακολούθησης της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ")» Α.Μ. 142/2020

 

13. Ακύρωση της 22/2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ:ΩΓΩ4Ω62-ΞΧ8) για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")» Α.Μ. 143 /2020

 

14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")» Α.Μ. 143/2020

 

15.  Προγραμματισμός προσλήψεων για απασχόληση αναδόχων με συμβάσεις μίσθωσης έργου επί αντιτίμω, για τις ανάγκες των τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μας, για το έτος 2021

 

16.  Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού, Δημόσιας Διοίκησης 2022-2025

 

17.  Απαλλαγή από τροφεία Βρεφονηπιακών Σταθμών, για τη σχολική περίοδο 2020-2021

 

18.  Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2021

 

 

Μοιράσου την σελίδα