Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 10η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 16 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση δύο (2) Πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης α) Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών & Κοινωνικής Υπηρεσίας Μέσα ΕΣΠΑ-ΕΤΠΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 83.995,12€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  Αρ. Μελέτης 14/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 104128

 

2.  Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

 

3.   Έγκριση δύο (2) Πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης α) Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σακουλών, big bag υπόγειων κάδων καθαριότητας και λοιπών ειδών καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος», ενδεικτικού προϋπολογισμού 101.998.54€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  Αρ. Μελέτης 106/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 104734

 

4.  Έγκριση δύο (2) Πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης α) Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο «ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 230.633,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%,  Αρ. Μελέτης 119/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 104854

 

5. ΄Εγκριση Τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης για το έργο:  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (A.M. 31/2019)

 

6.  Τροποποίηση για Παράταση χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγ. Αναργύρων -Καματερού και ΑΣΔΑ για την κατασκευή του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 205 ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” με

Α.Μ. 33/201

7.   Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.1649/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου   Αθηνών

8.  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” (Α.Μ. 31/2019) προϋπολογισμού 798.387,10 € (πλέον Φ.Π.Α.)

9.  Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διαπραγμάτευσης, και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ για δικαιούχους υπαλλήλους των υπηρεσιών  του Δήμου   έως ότου  τελειώσουν οι διαδικασίες  υλοποίησης της ΑΜ 121/2020  μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην οποία περιλαμβάνεται η παροχή  (Α.Μ. 23 / 2021)”

 

10.   Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές για το Δημοτικό Κοιμητήριο, έτους 2021

 

11.   Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2021

 

12.   Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2021 (με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους)

 

Μοιράσου την σελίδα