Ανάρτηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

 Έκθεση Εσόδων – Εξόδων προϋπολογισμού Δήμου, Δ΄ Τριμήνου  έτους  2020

 Ο κ. Πρόεδρος  ανέγνωσε στο Σώμα τη με αρ. 36/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία η Επιτροπή, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου, Α' τριμήνου έτους 2020.

Για την απόφαση αυτή, ελήφθη υπόψη η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναγράφει τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

      Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.

Από τις επισυναπτόμενα Τρίμηνα οικονομικά στοιχεία με τα αποτελέσματα του Δήμου για το Δ΄ Τρίμηνο έτους 2020, προκύπτει ότι  τα Εισπραχθέντα Έσοδα του Δήμου για το διάστημα από 1/1/2020 έως 31/12/2020 ανήλθαν στο ποσό των  31.342.813,04€, ήτοι το 51,21% των προϋπολογισθέντων  και το   74,45% των βεβαιωθέντων.

Αναλύοντας τις πηγές εσόδων του 4ου Τριμήνου 2020, στα Τακτικά Έσοδα που μας ενδιαφέρει περισσότερο, έχει εισπραχθεί το 96,53% των προϋπολογισθέντων  και το  98,92% των βεβαιωθέντων, ενώ υστέρηση  διαπιστώνεται στα έκτακτα έσοδα τα οποία είναι το 35,49% των προϋπολογισθέντων και το 99,63% των βεβαιωθέντων και αφορούν κυρίως τις  επιχορηγήσεις. 

Από τα αντίστοιχα αποτελέσματα δαπανών από 1/1/2020 έως 31/12/2020  προκύπτει ότι το σύνολο των πληρωμών ανήλθε στο ποσό των  26.478.675,59€, ήτοι ποσοστό 43,26% επί  του συνόλου των προϋπολογισθέντων, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πληρώθηκε το 91,07% των τιμολογηθέντων.

Από τα στοιχεία ισολογισμού προκύπτει ότι τα Ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου στις 31/12/2020 ήτανε  4.847.092,99 μειωμένα κατά 1,69% από το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 3.067.806,51  και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 37,65% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Επισημαίνεται ότι στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται και τα τιμολόγια που αφορούν τα LED 966.573,80 για τα οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς επίσης και τιμολόγια της ΟΔΟΣ ΑΤΕ 278.676,26 €. ,ΤΟΜΗ 355.785,60 €. ,ΚΑΡΑΛΗΣ 29.158,86  €.επιχορηγούμενα από Περιφέρεια που δεν ήρθε η επιχορήγηση σύνολο  663.620,72. €.

Το υπόλοιπο  ποσό των ανεξόφλητων τιμολογίων αφορούν ως επί το πλείστον τιμολόγια έκδοσης 12/2020.

Συνεπώς είναι αυτονόητο ότι οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι εμφανώς πιο μειωμένες.

        Οι απαιτήσεις του Δήμου από οφειλέτες και δημόσιο είναι  10.762.016,20€, σχεδόν ίδιες (-0,37%) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο .

        Οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου είναι μειωμένες με το ποσό των χρεολυσίων του 2020   (ποσό  7.409.551,97€) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

     Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι στο  Δ΄ τρίμηνο του έτους η  είσπραξη των τακτικών εσόδων είναι ικανοποιητική  παρότι  εμφανίζεται συνολική υστέρηση εσόδων σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα, η οποία όμως αφορά κυρίως τις επιχορηγήσεις,  είναι δε σε αντιστοιχία με τις δαπάνες.

      Με τα δεδομένα αυτά, θεωρούμε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2020 παρουσιάζει ισορροπία εσόδων-εξόδων.

       Σας υποβάλλουμε έκθεση εκτέλεσης του Δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του οικονομικού  Έτους 2020.

        Στους συνημμένους πίνακες εμφανίζονται ανά  κωδικό

    Α. τα Έσοδα, οι βεβαιώσεις και οι εισπράξεις.

    Β. Έξοδα, πληρωμές και δεσμεύσεις.

    Γ. Στοιχεία Ισολογισμού

      με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο  τέλος του Δ΄ τριμήνου χρήσης 2020.

   Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να πάρει σχετική απόφαση.

 

   Το Σώμα αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του τη σχετική εισήγηση  – απόφαση (αρ. Αποφ. 36 / 9-2-2021) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, μετά από διαλογική συζήτηση, και τις  διατάξεις του  Ν.4555/18

                                                                    Αποφάσισε  ομόφωνα

       Εγκρίνει την  έκθεση εσόδωνεξόδων Δ’ Τριμήνου Προϋπολογισμού Δήμου 2020, όπως ακριβώς αναγράφεται στους πίνακες του σκεπτικού της παρούσας απόφασης.

 

                          Στον κ.  Δήμαρχο αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες.                                                                                                                                                                                                                                                      

                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μοιράσου την σελίδα