Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για ΣΜΕ 1/2021

Κατά των πινάκων αυτών και ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΕΠΙΣΗΣ:

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ  ΜΕ ΤΙΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4624/2019

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων (ΦΕΚ 137Α΄)

 

Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού

Μοιράσου την σελίδα