Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 13η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 6 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Σύσταση παγίας προκαταβολής Δήμου 2021

2. Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και ανάδειξης Οριστικού Μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου στον Δήμο Αγ. Αναργύρων – Καματερού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.497.945,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24%,  Αρ. Μελέτης 86/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 102721

3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Α.Μ. 04/2020)

 

 

Share this post