Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 18η (τακτική) συνεδρίαση εξ αναβολής,  έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 5 Μαϊου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορθή Επανάληψη της από 29-9-2020 Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, με αντικείμενο τις “Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής”

2.  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων – αθλητικών εγκαταστάσεων» (Α.Μ. 130/2020)

3. Παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους, για την εκπροσώπηση του Δήμου μας, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους, για το μήνα Μάϊο του έτους 2021

4. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά δαπάνη για πληρωμή ασφαλίστρων του μηχανήματος έργου ΜΕ 68509

5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Θ.Γ.)

6.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Α.Κ.)

7.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Β.Λ.)

8.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Α.Λ.)

9.   Έγκριση και Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης: “ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 1.077 (Γήπεδο Ποδοσφαίρου) Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ”

10.  Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

11. Αποδοχη μελετης ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕς ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” (α.μ. 175/2020)

12. εγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

13. ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” (α.μ. 146/2020)

14. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού  του Δήμου Αγ. Αναργύρων -Καματερού» (A.M. 146/2020)

15.   Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) οικονομοτεχνικής μελέτης  βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, β) σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, γ) σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού, δ) εγγραφής στον προϋπολογισμό του Δήμου ΑΑΚ ποσού για την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ και ε) παροχής εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες

16. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού» (A.M. 175/2020) προϋπολογισμού 190.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

17. ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 60 ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CATERING  “Πλειάδες”

18. Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και ανάδειξης Οριστικού Μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σακουλών, big bag υπόγειων κάδων καθαριότητας και λοιπών ειδών καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος», ενδεικτικού προϋπολογισμού 101.998.54€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  Αρ. Μελέτης 106/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 104734.

19. Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και ανάδειξης Οριστικού Μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών & Κοινωνικής Υπηρεσίας Μέσα ΕΣΠΑ-ΕΤΠΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 83.995,12€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  Αρ. Μελέτης 14/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 104128.

20.  Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και ανάδειξης Οριστικού Μειοδότη της Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 111.560,94 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Αρ. Μελέτης 127/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 101886.

21.   Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά σε δαπάνη για ετήσια πληρωμή ταχυδρομικής θυρίδας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία - Υποκατάστημα Αγίων Αναργύρων

 

 

Μοιράσου την σελίδα