Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην 21η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει, δια περιφοράς, λόγω πανδημίας Κορωνοϊού,  στις 18-5-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων, προϋπ/σμού Δήμου, Α’ τριμήνου 2021

2.  Έγκριση 2ου και 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» (Α.Μ. 129/2020)

3.   Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,που αφορά σε δαπάνη για τοποθέτηση νέας παροχής ισχύος 15 kva επί της οδού Νικηταρά, μετατόπιση στύλου παροχής στη διεύθυνση Τέρμα Μυκάλης στη Δ.Κ. Καματερό και τοποθέτηση νέας παροχής ισχύος 15 kva επί της οδού Βασ.Κωνσταντίνου

4. Λήψη απόφασης, περί αδυναμίας του Δήμου εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμού και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων και μπλε κάδων ανακύκλωσης 1100 lt, με ίδια μέσα

5. Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών, μηνός Απριλίου 2021

6.  Πρόσληψη Δέκα τεσσάρων  (14) ατόμων ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις  του 4325/2016 και τεσσάρων (4)  ατόμων προσωπικού καθαριότητος – Βοηθητικών εργασιών μέσω ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ,  με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου  στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2020 – 2021»

7. Διαγραφή μικρών βεβαιωμένων οφειλών προς τον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού

8.  ΄Εγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για τη Γενική Υπηρεσία, με τίτλο: “Συντήρηση προγραμμάτων υπηρεσιών Δήμου”

9.  ΄Εγκριση 3ου (τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. για το έργο με τίτλο: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων” Α.Μ. 57/2019

10. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων για χορήγηση άδειας θεατρικής παράστασης

11.  Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού στην πόλη μου (Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2021)  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της κάθε υπηρεσίας σε εταιρεία

12. Έγκριση διενέργειας της γενικής υπηρεσίας ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) (υπ’ αριθμ. 157/2020 Μελέτης) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της υπηρεσίας σε εταιρεία

13.  Τροποποίηση της με αρ. 333/2020 αποφ. της Οικον.Επιτροπής

14. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, δαπάνης και διάθεση πίστωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ γραφικής ύλης,  εντύπων  και  πολλαπλών  εκτυπώσεων υπηρεσιών Δήμου -έντυπου & εποπτικού υλικού βρεφονηπιακών σταθμών & ειδών δημιουργικής απασχόλησης υπηρεσιών Πολιτισμού & Αθλητισμού& γραφικής ύλης για παιδιά απόρων οικογενειών και Προμήθεια  αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης οικ. Έτους 2021-2022” (ΑΜ 33/2021).

 

 

 

Share this post