Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 23η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 1η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.648,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την υπηρεσία: Διοργάνωση θερινού προγράμματος Camp 2021

2.  Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά σε δαπάνη για  τέλη κυκλοφορίας και παράβολα προς ανανέωση αδειών κυκλοφορίας δικύκλων του Δήμου, έτους 2021

3.   Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από μηνιαίες καταστάσεις επιστρεφόμενων τελών της ΔΕΗ

4.  Παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2021

5.  Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας EL MO city, σε μάσκες προστασίας

6.  Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής περί Συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 917/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., 6ου κλιμακίου για την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της 78/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής των από 29.01.2021 και 04-03-2021 πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προμήθειας με τίτλο «ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 230.633,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%,  Αρ. Μελέτης 119/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 104854

7.  Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου :«Παρεμβάσεις  Ανάπλασης Κοινόχρηστων χώρων και διαμορφώσεις για ενσωμάτωση Υπόγειων Συστημάτων Διαχωρισμού και Αποκομιδής Απορριμμάτων»

 

Μοιράσου την σελίδα