Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 25η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 8η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.   Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για ανάγκες θεατρικής  παράστασης (αρ. Πρωτ.  10388 – 1/6/2021)

2.    Διαγραφή οφειλών Αθανασίου Αναστάσιου βάσει Ν. 4674/11-3-2020

3.    Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για βαθμονόμηση ψηφιακών – αναλογικών ταχογράφων των οχημάτων του Δήμου (αρ. Πρωτ.  10556- 3/6/2021)

4.     Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της    αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Νικολάου Μαραγκού κ.λπ.  στο Ο.Τ. 880 της Δ.Κ. Καματερού.

5.     Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας των ιδιοκτησιών Μήτρου Κωνσταντίνας συζ. Ανδρέα και Μήτρου Ανδρέα στο Ο.Τ. 799 της Δ.Κ. Καματερού.

6.     Λήψη απόφασης α) περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2021 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου» και β) περί σύναψης εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση του Γεωργίου Χρυσανθακόπουλου, λόγω φθοράς του  οχήματός του.

7.    Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και ανάδειξης Οριστικού Μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 421.226,97 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης, Αρ. Μελέτης 170/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 104827

8.     Διαγραφές από οφειλές Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) παρελθόντων ετών

9.    Εισήγηση για   τροποποίηση   των δόσεων για την καταβολή τελών για χρήση κοινόχρηστου χώρου έτους 2021

10.   Εισήγηση προς το Δ.Σ. για έγκριση των  όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για  επενδυτικό δάνειο από το Τ. Π. και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση του 12ου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Καματερού», ποσού € 990.000,00 ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

11.   Έγκριση των όρων της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την εκμίσθωση του δημοτικών  κινηματογραφικών αιθουσών ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ και ΟΝΑΡ

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα