ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 30 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Άγιοι Ανάργυροι  20-05-2011    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ: 18245
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
           
Ταχ. Δ/νση :Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα        
Ταχ. Κωδ.:13561
Τηλέφωνο: 213 2039900, 210 2693544
                                                
                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
     Πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
      Ορισμένου Χρόνου δύο (2) μηνών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού.  
                                           
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999) με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού ΟΤΑ»
 5. Την με αριθ. 125/20-4-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μήνες.
 6. Το  υπ΄αριθ. 16020/12893/16-5-2011 έγγραφό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής-Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας – Διεύθυνση Διοίκησης, με το οποίο εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο (2) μηνών, και συγκεκριμένα  είκοσι πέντε (25) Εργατών κλάδου ΥΕ και πέντε (5) Οδηγών κλάδου ΔΕ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 
                                                    Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου με τις εξής ειδικότητες, τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
 
ΚΩΔΙΚ.ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
101
ΔΕ Οδηγών
 Πέντε (5)
Δίπλωμα Οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας και άνω
Δύο (2) μήνες
102
ΥΕ Εργατών
Είκοσι πέντε  (25)
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα βάσει της παρ. 2 άρθρου 5 του Ν.2527/1997
Δύο (2) μήνες
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
 
Α) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή  
 υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή
- Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος τίτλος:
- Eνιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή - Τεχνικής   
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή
- Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας, Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων Ι.Ε.Κ. ή
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Τ.Ε.Ε. ή
- Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου Τ.Ε.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 ή
- άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β) Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), για όσους υποψηφίους απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά.
 
 
Επικουρικά προσόντα
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ., καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.
Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον.
 
 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 
1.      Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
2.      Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.      Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
 
 
 
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
                                   
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
 
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με την σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α, β, γ, κ.ο.κ).
Ανάμεσα σ’ αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά προσόντα. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π)
 
Προτάσσονται κατά σειρά :
α) ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ :
    (1) Του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (α΄ βαθμός εντοπιότητας)
    (2) Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του νομού Αττικής (β΄βαθμός
         εντοπιότητας)
β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της χώρας (χωρίς εντοπιότητα)
 
 
ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 
 Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται με τη ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ως ακολούθως:
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                                   ΜΟΝΑΔΕΣ 
_____________________________________________________________________ 
1. Χρόνος ανεργίας
α. Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας                                                    200
      β. Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο
           τους δώδεκα (12) μήνες, προστίθενται ανά μήνα ανεργίας           75
 
 Σημείωση: Άνεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς μήνες ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω. Επίσης, χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, (εκτός των προγραμμάτων STAGE, που θεωρούνται χρόνος εμπειρίας), καθώς και εκείνων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλων Υπουργείων που εκτελούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή τον ΟΑΕΔ, εφόσον ο υποψήφιος ήταν άνεργος τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα (παρ.1 άρθρου 9 του Ν. 3051/2002). Ως χρόνος ανεργίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος παρακολουθεί ένα από τα ανωτέρω προγράμματα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του για να λάβει μέρος σε διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού.
 
Η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ, θεωρείται ως χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.
 
 
    2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο                           50 
β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας,
      για κάθε τέκνο                                                                                      50
                                                                              
Σημείωση: Τις ανωτέρω μονάδες μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ. 1 άρθρου 9 Ν. 3051/2002)
 
 
 3. Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
α. Για κάθε ένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα                             30 
β. Για το τρίτο ανήλικο τέκνο                                                                   50  
 
   Ανήλικο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 
 Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες για κάθε ένα τέκνο του.
 
Το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.
  
 
4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την ανακοίνωση.
          
 Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών   με δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 20.
      
 Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και αν, αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.
 
 
    ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ   
 
-          Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειόμενης της αθροιστικής βαθμολόγησης.
-          Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μανάδες για κάθε μέλος της οικογένειάς του (δηλαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του).
-          Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου, δικαιούται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.
 
 
Γ΄ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
     Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με το έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα :
 
  1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας  ή  της
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
 
  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν τους
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών αναγκών ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην ενότητα Ζ. «ΚΩΛΥΜΑ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» του πρώτου κεφαλαίου του παραρτήματος. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί, πρέπει να δηλώσει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).   
 
  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8
     του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και 
      για οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
     πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
     υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς
     και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
    εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν
    παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
    προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. γ) ότι δεν
    έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο
    διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 
  1. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι
       αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει    
     περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της   
    προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή
    υπεύθυνης δήλωσης και κάρτα ανεργίας.
 
  1. Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΕΑΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμμα καθώς και η ημερομηνία λήξης της συμμετοχής του. β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.
 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
 
7. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό της
οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος ( άρθρο 6, παρ. 2 του Ν. 3454/2006). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα (απόφαση Ολομέλειας ΑΣΕΠ, της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 3454/2006).
 
8. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται μόνο:
 α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως
Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση, οι απαιτούμενοι, βάσει της προκήρυξης, τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
      β) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)- Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία-Αθήνα και βεβαίωση, για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
  
9.   Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο. Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών, που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 & 5 του Ν. 2647/98).
 
10. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης, για τους υποψηφίους για τις θέσεις των Οδηγών.
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ   
 
α) της αλλοδαπής: 
    Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 
     Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο, το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνον από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914).
     Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8, παρ. 4 του Ν. 1599/86.
 
β) της ημεδαπής: 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών-άδειες-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
     Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ.4 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι, τα αντίγραφα που επισυνάπτει, αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
 β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
 
 
 Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα επικυρωμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 του Ν. 2190/1994) και συγκεκριμένα από την 21η Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα έως και την 30η Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα.
     
  
Ε΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 
 Ανάρτηση ολόκληρης της παρούσης, θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα) του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και στο χώρο ανακοινώσεων της δημοτικής ενότητας Καματερού.
  
                                 
ΣΤ΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
 Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στην υπηρεσία (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα), συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, το οποίο υπογράφεται από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο ΑΣΕΠ ενστάσεις κατά των πινάκων κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.
    Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η καταβολή, στο δημόσιο ταμείο, παραβόλου σαράντα (40) ευρώ .
 
 
 
                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                         ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
                                                                        
 
                              ΝΙΚΟΣ Α.ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Share this post