ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δηλώσεις συμμετοχής έως 10 Σεπτεμβρίου

 
 

Ο Δήμος μας συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΡΓΑΞΙΑ», η οποία αποτελείται επίσης από α) το Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων «Η Θεοτόκος» - Συντονιστής φορέας, β) τον Δήμο Ιλίου, γ) την Αsset Τεχνολογική και δ) το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών «ΙΝΕΜΥ»

Το έργο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) κατοίκους του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με σκοπό την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους με την προώθησή τους στην απασχόληση. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην τοποθέτηση των ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας / απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. Το έργο απευθύνεται σε 90 ωφελούμενους του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Ιλίου – άτομα με αναπηρία τα οποία θα προωθηθούν στην απασχόληση ή σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης.      

 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Η Πράξη απευθύνεται σε :

α) ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας,

β) κατοίκους των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού και επιπλέον,

γ) να ανήκουν στην παρακάτω Κατηγορία Ευάλωτης Ομάδας:

Ø Άτομα με αναπηρία άνω του 50%.

 

Στόχοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης

Στο πλαίσιο της πράξης και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο υποστηρίζει 90 ωφελουμένους, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα με την :

·         Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)

·         Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)

·         Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας

·         Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις της Περιοχής

Η Παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής, οι οποίοι είναι κυρίως ο πρωτογενής τομέας (κηπευτικά, ομάδες παραγωγών κοινών συμφερόντων, τυποποίηση προϊόντων, κλπ) και ο τριτογενής τομέας (Catering, Εμπόριο, τεχνικά και πράσινα επαγγέλματα, κλπ).

Συγκεκριμένα, η παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που αφορούν τους ακόλουθους θεματικούς άξονες :

·   Παραγωγή κηπευτικών προϊόντων

·   Μεταποίηση, τυποποίηση, προώθηση προϊόντων

·   Πράσινη Ανάπτυξη – Περιβάλλον

·   Εμπόριο και Υπηρεσίες

·   Τεχνικά Επαγγέλματα

·   Catering
 
Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Υποχρεωτικά:
1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής

2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση

4. Πιστοποιητικό αναπηρίας

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση

6. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή κάρτα ΑΜΕΑ

Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):

7. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών

8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης

9. Βιογραφικό σημείωμα
 
 
 
 

Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν και να καταθέσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ergaxia.gr, καθώς και στο αρμόδιο γραφείο του συντονιστή φορέα:

Ø Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», Θεοτόκου 2, Ίλιον, τηλ. 210 2385 416, Υπεύθυνοι κα Μαρία Μελανίτη και κα Ιουλία Απέργη.

 
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως και 10/09/2013 και ώρες 09:00 -11:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Μοιράσου την σελίδα