«Προκήρυξης Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στο 1ο ΓΕΛ & Εσπερινό Λύκειο Αγ. Αναργύρων . »

        

      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το πρακτικό της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

             του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                            

ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
 
 

Αριθμ.Απόφασης: 38/2013                                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 

«Προκήρυξης Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στο 1ο ΓΕΛ

& Εσπερινό Λύκειο Αγ. Αναργύρων . »                                                                       

 

            Στις 19 Δεκεμβρίου   τους έτους 2013 ημέρα Πέμπτη στις 14:30μμ στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού» κατόπιν της με αρ.πρωτ.290/13-12-2013 , νόμιμης πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Καμαρινόπουλου Σωτήριου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

       Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (15) μελών βρέθηκαν παρόντα  οκτώ (8) και ονομαστικά οι :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.       Καμαρινόπουλος Σωτήριος

·         Μάρας Βασίλειος

2.       Κατεμής Γιώργος

·         Τρίγκα Νίκη

3.       Σπαθαριώτης Εμμανουήλ

·         Γεωργέλης Ελευθέριος

4.       Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

·         Μπιλάλης Ιωάννης

5.       Κακαλής Βασίλειος

·         Λιακριδώνης Ηλείας

6.       Καράλης Αντώνιος

·         Γαρατζιώτης Ιωάννης

7.       Βαρραγγούλη Αναστασία

 

8.       Ζαλακούδη-Ξύδη Ευγ.

 

       Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 10ης Τακτικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και εξέθεσε ότι :

       Με την υπ’ αριθμ. 32/2013 προηγούμενη απόφαση εγκρίθηκε η λύση της σύμβασης για την διαχείριση του κυλικείου του 1ο Γενικό & Εσπερινό Λύκειο ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ μεταξύ του κ. Χρήστου Βερέμη και της Σχολικής Επιτροπής.

       Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση πρέπει να προκηρυχθεί νέος πλειοδοτικός διαγωνισμός ώστε να συνεχισθεί η λειτουργία του κυλικείου για το επόμενο διάστημα.

       Αναθέτουμε επομένως στην επιτροπή αρμοδιότητας έκδοσης προκηρύξεων & αξιολόγησης προσφορών πλειοδοτικών διαγωνισμών εκμίσθωσης κυλικείων της β΄θμιας εκπαίδευσης του Δήμου να ενεργήσει για προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο 1ο Γενικό & Εσπερινό Λύκειο ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.

 

Το Σώμα αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και μετά από διαλογική συζήτηση για τον καθορισμό των όρων συμμετοχής :

 
 
 
Αποφασίζει Ομόφωνα

       Η Σχολική Επιτροπή β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού έχοντας υπόψη την υπ.αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 απόφαση ΥΠΠΔΒΜ (ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ.Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων αποφασίζει την προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Γενικού  Λυκείου& Εσπερινού Λυκείου  ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Σύρου & Παπάγου 1, Αγ.Ανάργυροι ) με τους εξής όρους :

 

Η Σχολική Επιτροπή β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 

Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Γενικού & Εσπερινού Λυκείου ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Σύρου & Παπάγου 1, Αγ. Ανάργυροι τηλ.: 210-2612111/210-2691838), για έξι (6) χρόνια.

 Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

 α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

 β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή . (20% του ετήσιου μισθώματος καταβάλλεται από τον τελευταίο πλειοδότη με την υπογραφή της σύμβασης).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι και 14/ 01/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30μ.μ., στα γραφεία της σχολικής επιτροπής (Λ. Φυλής 52 Καματερό, 2ος όροφος τηλ. 2102313338 & 2132039950/53).

Η αποσφράγιση  των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού τη 14/ 01/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ.. στα γραφεία της σχολικής επιτροπής (Λ. Φυλής 52 Καματερό, 2ος όροφος τηλ. 2102313338 & 2132039950/53).

Για την παραλαβή της προκήρυξης και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να απευθύνονται στη Σχολική Επιτροπή τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες από 9:30΄ π.μ. έως 13:30΄ μ.μ..

 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    38/2013  
 
 
 
 

          Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

 
 
 
 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

 
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 

Share this post