Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς

 
       
Από 25 Ιουλίου οι αιτήσεις γονέων στην ΕΕΤΑΑ για φιλοξενία βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Ακολουθεί η αίτηση και η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση.                                   
  Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 
Περιγραφή αιτήματος
Υποβολή αίτησης συμμετοχής – δήλωσης για το πρόγραμμα
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2013 – 2014
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1360/19-6-2013)
ΠΡΟΣ:
Ελληνική Εταιρία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ (με κεφαλαία και σύμφωνα με τo αποδεικτικό ταυτότητας)
Α.Φ.Μ.
 
 
 
Όνομα:
 
Επώνυμο:
 
Όνομα Πατέρα:
 
Επώνυμο Πατέρα:
 
Όνομα Μητέρας:
 
Επώνυμο Μητέρας:
 
Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας* ή
Αρ. Διαβατηρίου :*
 
Ημερομηνία γέννησης:
 
Ιθαγένεια :
 
Νομός
Διαμονής :
 
Δήμος Διαμονής:
 
 Οδός:
 
 Αριθ:
 
 ΤΚ:
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Κινητό (υποχρεωτικό):
 
Σταθερό:
 
Άλλο (π.χ. εργασίας ή συζύγου):
 
*συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας
 
Επιλέξτε την κατηγορία ή τις κατηγορίες που ανήκετε με     x  στο αντίστοιχο πεδίο
Έγγαμη
 
Άγαμη
 
Χήρα
 
Διαζευγμένη
 
Σε διάσταση
 
Τρίτεκνη/
πολύτεκνη
 
 Αιτούσα ΑΜΕΑ (>35%)
 
Αιτούσα με παιδί ΑΜΕΑ (> 35%)
 
Αιτούσα με σύζυγο ΑΜΕΑ (> 67%)
 
Συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2012 (Αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/11 – 31/12/11και υπολογίζονται και τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα **) ΚΑΙ
 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ 30.000€ (μέχρι 2 παιδιά) ή 35.000€ (για 3 ή 4 παιδιά) ή 40.000€ (από 5 παιδιά και άνω)   
 
(Υπόχρεου + συζύγου)
 
 
 
Αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα
(υπόχρεου+συζύγου)
 
 
Συνολικός αριθμός παιδιών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση
 
Συνολικός αριθμός παιδιών οικογένειας
 
** βλέπε κατευθύνσεις-οδηγίες για τον υπολογισμό του εισοδήματος (σελ. 2)
 
 
Β.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (σύμφωνα με το υπόδειγμα-παράρτημα Νο 2) ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ που θα βεβαιώνει ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που, κατά περίπτωση, συνοδεύουν την αίτηση είναι γνήσια αντίγραφα και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 
Γ.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που συνοδεύουν την αίτηση (ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)
Δηλώστε με  x   το αντίστοιχο πεδίο για το δικαιολογητικό που καταθέτετε
 
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ
 
1.
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ: Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας σε ισχύ (Ταυτότητα ή Διαβατήριο) ή μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή) ΚΑΙ
 
 
2.
Για αλλοδαπές Τρίτων Χωρών εκτός Ε.Ε.: Άδεια Διαμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης άδειας παραμονής συνοδευόμενη ΚΑΙ  από βεβαίωση αρμόδιου φορέα για την υποβολή της
 
 
            ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3.
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ : Έγκυρο Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012(εισοδήματα 2011) ή Υπεύθυνη Δήλωση της αιτούσας θεωρημένη από τη ΔΟΥ ως ‘’ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ’’ και όχι ‘’ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ’’ που να αναφέρει ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που αφορά το σύζυγο.
 
4.
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ:   Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης με ημ/νία έκδοσης μετά την 20η Μαρτίου 2013) εαν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση)   
 
5.
Για τις διαζευγμένες:Αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης    
 
6.
Για όσες τελούν σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο διάστασης (π.χ. έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων σε ΔΟΥ (Μ1)
 
7.
Γιατις χήρες:   Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 
8.
Για τις ανάδοχες μητέρες: Αντίγραφο Δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
 
9.
Για τις άγαμες μητέρες : Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 
10.
Για τους άνδρες αιτούντες : Δικαστική απόφαση παραχώρησης επιμέλειας
 
  
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 
α) μισθωτές   
 
 11.
 
Βεβαίωση εργοδότη (με ημ/νία έκδοσης από τις 20/6/13) από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση και το είδος της απασχόλησης
(επιλέξτε με    το αντίστοιχο πεδίο)
 
ΚΑΙ      
 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
ΜΕΡΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΕΡΓΟΣΗΜΟ)
 
12.
Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του β΄ ή τουλάχιστον του α΄ τριμήνου του 2012 ή  
 
σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή  
 
αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας ή
 
αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη ή
 
εργόσημα από 1/1/13 και εφεξής μαζί με τις αντίστοιχες αποδείξεις κατάθεσης σε τράπεζα  
 
 
β) αυτοαπασχολούμενες εκτός πρωτογενή τομέα
13.
Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ΚΑΙ
 
14.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
 
15.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  απαιτούνται και τα 3 δικαιολογητικά
Καταστατικό
 
Πιστοποιητικό περί μη λύσης
 
Έναρξη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ 
 
γ) αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ)
    16.
Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή  Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
 
 
 
    ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
α) Προγράμματα STAGE του ΟΑΕΔ                           
17.
Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ, Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενης ΚΑΙ
 
 
18.
 
Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του Προγράμματος STAGE κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 
β) Προγράμματα Ν.Θ.Ε του ΟΑΕΔ
19.
Αντίγραφο της Εγκριτικής Απόφασης Υπαγωγής ΚΑΙ
 
20.
Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος Ν.Θ.Ε. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην οποία θα γίνεται αναφορά στον αρ. πρωτ. της έγκρισης από τον ΟΑΕΔ.
 
γ) Προγράμματα Ν.Ε.Ε του ΟΑΕΔ
     21.
Αντίγραφο της Εγκριτικής Απόφασης Υπαγωγής ΚΑΙ
 
 
     22.
Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του Προγράμματος ΝΕΕ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 
δ) Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής   Κατάρτισης
   23.
Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης (ΚΕΚ) για την συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 
 
           ΑΝΕΡΓΕΣ
24.*
Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης (20/6/13) ΚΑΙ
 
 
 
25.*
Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ) 
 
 
26.*
Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ για άνεργες που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένουν άνεργες.
 
 
27.
Για γυναίκες που ο σύζυγός τους είναι μακροχρόνια άνεργος (τουλάχιστον ένα χρόνο, συνεχόμενα) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ  
 
 
 
            * (24 και 25   ή   26)
 
 
 
             ΑΜΕΑ
28.
Για γυναίκες που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο 
 
 
29.
Εάν ένα από τα παιδιά της αιτούσας ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο
 
 
30.
Για γυναίκες που ο σύζυγός τους ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο
 

 
Δ. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ (τα κατωτέρω στοιχεία, που ζητούνται από την Ε.Ε., συμπληρώνονται υποχρεωτικά, επηρεάζουν την πληρότητα της αίτησης, αλλά δεν επηρεάζουν την βαθμολόγησή της)
 
   1.      ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τίθεται x σε ό,τι ισχύει)
 
Αυτοαπασχολούμενες
 
Μισθωτές (πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης)
 
Επιδοτούμενες από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (εργαζόμενες σε ΝΘΕ, ΝΕΕ, STAGE)
 
Συμμετέχουσες σε Πρόγραμμα συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
 
Επιδοτούμενες από τον ΟΑΕΔ για ανεργία κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της πρόσκλησης
 
Άνεργες
 
Μακροχρόνια Άνεργες (γυναίκες κάτω των 25 ετών και πάνω από 6 μήνες άνεργες ή γυναίκες άνω των 25 ετών και πάνω από 12 μήνες άνεργες)
 
Άλλο (Γυναίκες που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες)
 
  2.      ΗΛΙΚΙΑ (τίθεται Χ σε ό,τι ισχύει)
 
Νέες (15-24 ετών)
 
Ηλικιωμένες Εργαζόμενες (55-64 ετών)
 
   3.      ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (τίθεται Χ σε ό,τι ισχύει)
 
Γυναίκες με πολιτισμικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (ελληνίδες τσιγγάνες ή ελληνίδες μουσουλμάνες)
 
Γυναίκες με αναπηρία
 
Γυναίκες μετανάστριες
 
Γυναίκες πρώην Φυλακισμένες
 
Γυναίκες πρώην Χρήστριες
 
Γυναίκες σε διαδικασία απεξάρτησης
 
Γυναίκες Οροθετικές
 
Γυναίκες Παλιννοστείσες
 
Γυναίκες Πρόσφυγες
 
Γυναίκες Πολύτεκνες
 
Μονογονεϊκές οικογένειες
 
   4.      ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (τίθεται Χ σε ό,τι ισχύει)
 
Πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 
Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου
 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Αιτούμαι και υποβάλλω συνημμένα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή μου στη συγχρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 –2013», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1360-19/6/13 που αφορούν το σχολικό έτος 2013 –2014.
Με την παρούσα έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα και δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που συμπληρώνω και καταθέτω με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
Με την παρούσα αίτηση, δηλώνω επίσης, ότι αποδέχομαι να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται μόνο για το σκοπό τον οποίο ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
 
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
...../...../2013
Υπογραφή αιτούσας/δηλούσας
 
 
 
(Υπογραφή)
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ
(π.χ. μητέρα με 1 παιδί συμπληρώνει 1 σελίδα παραρτήματος, με 2 παιδιά ξεχωριστή σελίδα για κάθε παιδί και ούτω καθεξής)
 
ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:
 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:
 
Α.Φ.Μ.:
 
 
 
 
Π.1   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ( με κεφαλαία γράμματα)                                    παιδί
 
από
 
                                                                                                                          Π.χ παιδί 1ο από 3 συνολικά με αίτηση
ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ :
 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ :
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ :
 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ :
 
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ολογράφως)
 
ΗΛΙΚΙΑ*                   
Έτη:
Μήνες:
Σημειώστε Χ αν το παιδί για το οποίο κάνετε αίτηση ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες :
AN EINAI ΠΑΙΔΙ ΑΜΕΑ
 
Απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
 
Απαιτείται επίσημο Αντίγραφο Δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου             
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ
 
Απαιτείται επίσημο Αντίγραφο Δικαστικής απόφασης παραχώρησης επιμέλειας
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασυμφωνία ηλικίας παιδιού και επιλεγμένης κατηγορίας θέσης, αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης. * Ο υπολογισμός της ηλικίας για την κατηγορία Α2 θα γίνεται με βάση το μήνα Σεπτέμβριο, δηλ. πρέπει να συμπληρώνονται τα 2,5 έτη (2 χρόνια & 6 μήνες ή 30 μήνες) μεταξύ 01 - 30/9/2013
 
Π.2    ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ:
Σύμφωνα με την παρ. 2.1 της Πρόσκλησης και βάσει της ηλικίας του παιδιού, επιλέξτε με  x   το αντίστοιχο πεδίο
 
 Α. ΒΡΕΦΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 Α1
Α1. 1
Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών)
 
Α1.2
Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών)
 
Α1.3
Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών)
 
 Α2
Προ-νήπια 2,5 ετών (30 μηνών) έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
 
 
 Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 Β1
Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών)
 
 Β2
Προ-νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)
 
 Β3
Προ-νήπια με Αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών
 
 Γ. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)
Γ
Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα
 
 Δ. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.)
 Δ
Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή /και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία
 
 Π.3
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007 – 2013
 
 
Δράση: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα Νο 2
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
«Υπεύθυνης Δήλωσης ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
που αφορά επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά στην Αίτηση»
 

                  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
                  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 
ΠΡΟΣ(1):
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
Ο – Η Όνομα:
 
Επώνυμο:
 
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
 
Ημερομηνία γέννησης(2):
 
Τόπος Γέννησης:
 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
 
Τηλ:
 
Τόπος Κατοικίας:
 
Οδός:
 
Αριθ:
 
ΤΚ:
 
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
 
mail):
 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που υποβάλλω με την παρούσα αίτηση – υπεύθυνη δήλωση είναι αληθές και ισχύει μέχρι και σήμερα.
α/α
Δικαιολογητικό
Δηλώστε με Χ το δικαιολογητικό που επισυνάπτεται στην υπεύθυνη δήλωση
 
Χ
1.                
Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (Ταυτότητα ή Διαβατήριο) ή μετάφρασή του (για αλλοδαπές)
 
2.                
Άδεια Διαμονής σε ισχύ  
 
3.                
Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους 2012 (για εισοδήματα 1/1 – 31/12/11)
 
4.                
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 
5.                
Διαζευκτήριο
 
6.                
Αίτηση διαζυγίου ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο
 
7.                
Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού
 
8.                
Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου
 
9.                
Έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
 
10.              
Μηχανογραφημένα ένσημα ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αναγγελία πρόσληψης ή σύμβαση με εργοδότη
 
11.              
Βεβαίωση εργοδότη
 
12.              
Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές 
 
13.              
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
 
14.              
Καταστατικό Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Μονοπρόσωπης ΕΠΕ ΚΑΙ πιστοποιητικό περί μη λύσης ΚΑΙ έναρξη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ
 
15.              
Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ , ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
 
16.              
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ, Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενης (stage)
 
17.              
Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του Προγράμματος STAGE κατά την ημ/νία υποβολής της αίτησης (stage)
 
18.              
Εγκριτικής Απόφασης Υπαγωγής (Ν.Θ.Ε)
 
19.              
Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος Ν.Θ.Ε. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην οποία θα γίνεται αναφορά στον αρ. πρωτ. της έγκρισης από τον ΟΑΕΔ (ΝΘΕ)
 
20.              
Εγκριτικής Απόφασης Υπαγωγής (ΝΕΕ)
 
21.              
Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του Προγράμματος ΝΕΕ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 
22.              
Βεβαίωση από πιστοποιημένο ΚΕΚ για την συνέχιση παρακολούθησης του προγρ/τος κατά την ημ/νία υποβολής της αίτησης
 
23.              
Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ
 
24.              
Αντίγραφο Βεβαίωσης Εξατομικευμένης Παρέμβασης ή Εγκριτική απόφαση επιδότησης ΟΑΕΔ για άνεργες που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από ΟΑΕΔ και παραμένουν άνεργες κατά τους τελευταίους 24 μήνες
 
25.              
Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους συζύγους (από 12 μήνες και πάνω)
 
26.              
Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο για γυναίκες που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και πάνω
 
27.              
Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο για γυναίκες που έχουν τέκνα που να ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και πάνω
 
28.              
Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο για γυναίκες που έχουν σύζυγο που να ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω
 
29.              
Δικαστική απόφαση παραχώρησης επιμέλειας
 
30.              
Άλλο (διευκρινίστε):
 
 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 
Ημερομηνία: …………….………. 2013
Ο – Η Δηλ.
 
 
 
(Υπογραφή)
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
 

Share this post