ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άγιοι  Ανάργυροι,  19-9-2014

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 33614                 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού έχοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007
  • τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ 1093/Β/19-04-2004)
  • το υπ' αρίθμ. πρωτ.: 74802/29.12.2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με το οποίο κοινοποιείται η εγκύκλιος αριθμ. 55 της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ - Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ,

καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου για θέματα υγείας και πρόνοιας του Δήμου. Συνοπτικά τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ειδικού συμβούλου αφορούν,

- Παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτών και προφορικών, στους τομείς υγείας και πρόνοιας του Δήμου και κυρίως:

   α) στην προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας, στην περιοχή του Δήμου,

   β) στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου (ναρκωτικά, βία κλπ),

  γ) στην προληπτική ιατρική για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, ανασφάλιστους, υπερήλικες κλπ),

  δ) σε κοινωνικές δράσεις λόγω της οικονομικής κρίσης.

- Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

- Συνεργασία με τους αντίστοιχους διευθυντές και διαχειριστές προγραμμάτων,

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο Α.Ε.Ι. συναφές με τομείς υγείας και πρόνοιας.

Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ τριών (3) ετών, κυρίως σε θέματα υγείας και πρόνοιας.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε του ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο γραφείο προσωπικού του Δήμου εντός πέντε (5) ημερών της δημοσίευσης της παρούσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η πρόσληψη θα γίνει κατόπιν συνέντευξης και δεν είναι υποχρεωτική για το Δήμο.

 

 

                                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                        ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

 

 

 

 


 

 

 

Share this post